LAND-nätverket

LAND – Lärande Aktivitet Nätverk Demonstration

LAND

Det bästa sättet att förstå permakultur är ofta genom att se det i praktiken. Därför har LAND-nätverket skapats, med syfte att tillgängliggöra ett offentligt lärande- och demonstrationsnätverk i Sverige.

LAND (Lärande, Aktivitet, Nätverk, Demonstration) är ett nätverk av demonstrationsgårdar/verksamheter/platser för permakultur. LAND visar vad permakultur är i praktiken på ett säkert och inspirerande sätt, för bl.a. besökare, praktikanter och volontärer. Demonstrationsplatser som är knutna till LAND-nätverk i exempelvis England och Danmark, ökar kompetens kring framtidsfrågor om hållbarhet, ekosystemtjänster, matsäkerhet, naturturism och lärande i praktiken. Demonstrationsplatserna kan också ge möjligheter till ökad självförsörjning på gården och andra arbetstillfällen på landsbygden.

Varje demonstrationsställe måste möta vissa kriterier som är din garanti för att platsen är designad enligt permakultur-principer och metoder samt har permakultur-verksamhet. Kriterierna hittar du längre ner på sidan.

Här finns alla LAND-center i Sverige listade.

 

 LAND-nätverket

 Permakulturföreningen i varje land kvalitetssäkrar genom att bedöma om en verksamhet uppfyller alla kriterier, eller tillräckligt många kriterier, för att ingå i LAND nätverket.

 

LAND-grodd

LAND-groddar är nybörjare som anses ha möjlighet och intresse att arbeta för att bli ett LAND-center, men knappast uppfyller några kriterier.

 

LAND-startare

LAND-startare uppfyller flera, men inte alla, kriterier. De arbetar för att uppfylla alla kriterier.

Land-center

LAND-centra uppfyller alla kriterier och är ackrediterade.

LAND – Lärande Aktivitet Nätverk Demonstration

På LAND-centret/startaren kan du inspireras och lära dig om praktiska hållbara lösningar, som kan inspirera till att göra din egen vardag mer miljö- och energivänlig– men inte mindre trevlig och troligen hälsosammare för dig själv.

LAND står för Lärande Aktivitet Nätverk Demonstration.

Lärande: Besökare får ökad kunskap. Centret visar de goda exemplen på hållbara lösningar genom guidade rundvandringar och kurser.

Aktivitet: Alla center har minst 12 aktiviteter/visningar per år

Nätverk: Det finns många personer i nätverket, ett antal centra samt samarbete med gröna organisationer, företag, skolor och andra verksamheter.

Medlemmar i nätverket lär av varandra. Det är möjligt för volontärer/frivilliga permakultur-intresserade att delta i centrets verksamhet.

Demonstration: Besökaren får se Permakultur i funktion med praktiska lösningar.

De svenska LAND nätverket är med i ett europeiskt nätverk av demonstrationsverksamheter som alla har som mål att ge en ackrediterat god och lärorik upplevelse av praktisk permakultur.

LAND-centra behöver inte vara jordbruk – i Danmark t ex finns parker med gemensamhetsodlingar och handelsträdgårdar som är med i nätaverket och demonstrerar permakultur.

LAND-kriterier

För att bli LAND-center och få ackreditering

LAND-nätverket

Det finns olika nivåer inom LAND-nätverket. LAND-startare är de verksamheter som är på väg att utvecklas till allmänna demonstrationsplatser för praktiskt permakulturdesign. 

LAND-startare får stöd av LAND-samordnare i sin väg mot att uppfylla LAND-centerkriterierna.

 

 LAND-kriterier

För att slutligen kunna bli ett LAND-center ska verksamheten;

 

 • Ha en design som visar permakulturens etik, principer och metoder.
 • Kontinuerligt utvecklas och drivas långsiktigt.
 • Ha minst en verksamhetsansvarig som kan uppvisa ett giltigt certifikat från PDC-kurs med diplomerad lärare.
 • Vara villig att dela med sig av erfarenheter, kompetens och relevant information, till andra permakulturverksamheter, volontärer och besökare och via Permakultur i Sveriges hemsida.
 • Upprätthålla sitt medlemskap i Permakultur i Sverige.
 • Vara villig att förklara för besökare och volontärer hur permakultur fungerar i praktiken, både på sin webbplats, personligen, samt genom förklarande skyltar.
 • Kunna ta emot (och visa runt) volontärer och besökare vid minst 12 tillfällen per år. (Minimum antal besökare per tillfälle och eventuella avgifter för besökarna bestäms av LAND-centret).
 • Ha hälso- och säkerhetsrutiner, och eventuella lämpliga försäkringar, som täcker volontärer och besökare.
 • Visa/Berätta om ert medlemskap i LAND-nätverket muntligt
 • och genom skyltar på platsen, samt genom länkar på verksamhetens webbsida.
 • Vara villig att ta emot feedback, och en översyn av verksamheten vanligen vartannat år.
 • Årligen redovisa antal besökare/volontärer och framgångar; t.ex. genomförda kurser (inkl antal deltagare), nya anläggningar, nya grödor som skördats, nya anställda eller liknande.

Förutom detta så finns också följande önskvärda kvaliteter. Dessa är inte obligatoriska, men det är bra om verksamheten arbetar med dem.

 

Det är bra om ni:

 • Har undervisningsresurser tillgängliga för besökare (till exempel skyltar som tydligt visar funktionen i delar av verksamheten).
 • Har ett pågående program för kurser och evenemang.
 • Är villiga att delta i och vara värd för regionala utbyten av kompetens, praktik och utbildning.
 • På ett systematiskt vis dokumenterar och samlar in uppgifter om verksamheten; t.ex. näringskretslopp, in- och utflöden, skörde- och planteringsmängder, energi- och vattenförbrukning o.s.v.
 • Är villiga att bidra till LAND-nätverkets kvalitetskontroll och utvärdering.

 

Notera att alla LAND-center har sina egna hälso- och säkerhetsrutiner, samt ev. försäkringar. Svenska Permakulturföreningen tar inget ansvar för eventuella skador av besökare eller volontärer vid LAND-center.

Ansök om att bli LAND-center

Nedan hittar du information om hur du kan ansöka om att bli LAND-center. Knappen går till ett formulär som fylls i och skickas in. Här finns instruktioner för hur man fyller i ansökan.