Stadgar

Permakultur i Sverige

Föreningens stadgar

Senast reviderade av årsmötet 2016

  Stadgar - Revision

  Stadgar revideras när det finns behov för revidering. Föreningen Permakultur i Sverige’s stadgar reviderades senast under årsmötet 2016.

  §1 Föreningens namn

  Föreningens namn är Permakultur i Sverige.

   

   

  §2 Ändamål

  Föreningens ändamål är;

  – att verka för utvecklingen av ekologiska samhälls- och livsformer i överensstämmelse med den filosofi och etik som ligger till grund för permakultur

  * omsorg om jorden
  * omsorg om människor
  * fördelning av överskott
  – att arbeta för att anpassa och utveckla permakultur under svenska förhållanden.

  – att förmedla kontakter och stöd vid igångsättning av enskilda projekt i städer och på landsbygden.

  – att utgöra den nordiska och internationella permakulturrörelsens kontakt i Sverige i samverkan med Nordiskt Permakulturnätverk.

  §3 Organ

  Föreningens organ är årsmötet och styrelsen. Inom föreningen kan lokalavdelningar bildas. För dessa, som ska verka för föreningens ändamål, skall stadgar, verksamhetsområde och namn godkännas av föreningens styrelse. Lokalavdelningen skall avge berättelse över verksamheten inför varje årsmöte.

  §4 Medlemskap och rösträtt

  Medlem i föreningen är enskild person eller sammanslutning som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt vid föreningens årsmöte tillkommer närvarande enskilda medlemmar. Medlem som motarbetar föreningens ändamål kan uteslutas. Fråga om uteslutning avgörs av årsmötet.

  §5 Årsmötet

  Föreningen skall hålla årsmöte senast 1 juni.

  Extra årsmöte hålls då styrelsen eller föreningen så beslutar eller minst 20 av föreningens medlemmar skriftligen begär det. Medlemmarna kallas till årsmöte senast tre veckor innan.
  Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;
  1. mötets behörighet
  2. val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. val av justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet
  4. styrelsen och lokalavdelningarnas årsberättelser
  5. revisorernas berättelse
  6. ansvarsfrihet för styrelsen
  7. fastställande av riktlinjer för verksamheten och budget för påbörjat räkenskapsår
  8. årsavgift för nästkommande räkenskapsår
  9. val av styrelseledamöter
  10. val av revisor och revisorssuppleant
  11. val av valberedning och sammankallande i denna
  12. ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
  13. ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar före utlyst årsmöte.
  Vid extra årsmöte skall endast ärenden enligt punkterna 1-3 och 12 ovan behandlas.

  §6 Styrelse och firmatecknare

  Föreningens styrelse består av tre till nio ledamöter. Alla i styrelsen måste vara medlemmar i föreningen samt ha god kännedom om den filosofi och etik som ligger bakom permakultur.
  Inom styrelsen utses två ordinarie ledamöter att var och en för sig teckna föreningens firma. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande och en majoritet är ense om beslutet.

  §7 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

  Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaper, styrelseprotokoll och medlemsmatrikel skall tillställas revisorn senast tre veckor före årsmöte.

  §8 Valberedning

  Valberedningen består av sammankallande och två ledamöter och har till uppgift att föreslå styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant till årsmötet. Valberedningen skall eftersträva jämn könsfördelning och god geografisk spridning i sitt förslag till styrelse.

  §9 Stadgefrågor och upplösning
  Beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning får endast fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt om det anmälts i årsmöteskallelsen samt att minst 2/3 av närvarande medlemmar bifaller detsamma.

  Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla förening som arbetar för liknande ekologisk verksamhet i Norden.