Diplom i Permakulturdesign

Diplom i Permakulturdesign

Hvis du ønsker at udvide din viden og kunnen indenfor permakultur, kan du ansøge om at få din viden og kunnen anerkendt og formelt godkendt af Det Nordiske Institut for Permakultur. Efter godkendt arbejde og præsentation af dette, tildeles du et Diplom i Permakulturdesign. Diplomprocessen i permakulturdesign bygger på selvstyret planlægning og læring. Hvor lang tid du behøver for at forberede dit diplom er individuelt, men minimum 2 års arbejde kræves for at kunne ansøge om diplomet.

Nedenfor finder du retningslinjerne for processen og de forskellige kategorier/områder, man kan vælge imellem i sit diplomarbejde. Retningslinjerne er til for at give inspiration og ramme for diplomarbejdet, men de er fleksible, og processen er åben for alternative metoder og indhold.

Baggrund

Som diplomholder er du ansvarlig for at sikre at permakultur som koncept og praksis forbliver intakt og videreføres. Diplomet er først og fremmest en slags licens, som Nordisk Permakultur Institut giver for officielt at bekræfte, at diplomholderen kan:

 • være en repræsentant for permakultur-bevægelsen i offentligheden på egen hånd
 • kvalitetssikre PDC-kurser samt arrangere PDC-kurser på egen hånd
 • kvalitetssikre projekter og drive professionel designrådgivning på egen hånd

Derfor indgår det som krav for at opnå et diplom, at du demonstrerer en indgående forståelse af permakulturens etik, principper og metoder og samtidig kan formidle dem, at du har produceret en omfattende portefølje af designarbejde og at dine design viser din forståelse. Diplomet bliver tildelt enkeltindivider, ikke områder eller projekter.

Geografisk område

Det nordiske diplom-system har som hovedfokus at hjælpe med at opbygge en avanceret praksis og forståelse af permakultur i en nordisk kontekst. Det er også tilladt at opnå et diplom ud fra arbejde udført uden for Norden, men i det tilfælde er det påkrævet at du finder en vejleder blandt diplomholderne i Norden inden du registrerer dig som diplomaspirant. Snak med den diplomansvarlige ved permakulturforeningen i dit eget land, hvis du har brug for hjælp eller yderligere information.

Diplomkategorier og områder

Diplomkategorierne som er oplistet her, viser hvilke områder, man kan inkludere i sit diplomarbejde. Du kan vælge at arbejde indenfor et enkelt område, eller indenfor flere områder. Hvert design, der indgår i dit diplomarbejde, kan derudover tilhøre en eller flere kategorier (kategorierne blev internationalt fastsat IPC4 i Nepal 1991 og udvidet ud fra beslutning taget ved nordisk møde 2018). Nedenfor giver vi eksempler på, hvad de forskellige områder kan indebære eller omfatte:

 • Site design (Fritstående designprojekt). Projekt-design / Professionel design-rådgivning.
 • Site development (Udvikling af et område). Flere designs implementerede på samme sted og evalueret over en længere periode.
 • Education (Uddannelse). Design af og arbejde med permakulturuddannelse og -træning.
 • Design af og arbejde med organisations- administrationsmetoder på linje med permakulturens etik.
 • Architecture (Arkitektur). Projekt-design / Professionel design-rådgivning indenfor arkitektur ved hjælp af permakulturprincipperne og på linje med permakulturens etik.
 • System establishment and implementation (Etablering og implementering af system). Design, etablering og evaluering af systemer og metoder, som vil være essentielle for permakultur design og implementering.
 • Trusteeship. Design, etablering og opretholdelse af juridiske strukturer for bevarelse af jordbesiddelse(r) til permakultur-formål.
 • Community development (Social udvikling). Design, etablering og opretholdelse af øko-samfund, permakultur i lokalsamfund og fælleshaver indenfor en bioregional kontekst.
 • Research (Forskning). Et signifikant bidrag til permakulturens videnbank via original forskning.
 • Finance (Økonomi). Design, etablering og opretholdelse af økonomiske systemer, der kan tilbyde reelle alternativer til konventionelle økonomisystemer
 • Media and communications (Medie og kommunikation). Design af og arbejde med at formidle og sprede permakultur, som har bidraget signifikant til at sprede kendskabet til permakultur.
 • Manufacturing (Fremstilling/Værktøj). Design eller fremstilling af relevant teknologi, fremstillingsmetoder eller værktøj, som bidrager signifikant til design og implementering af permakultur-systemer.
 • Farming and farming systems (Landbrug og landbrugssystemer). Design og implementering af landbrugssystem, inkl. økosystembaseret årlig dyrkning, regenerativt landbrug, CO2-fikserende landbrug, skovhaver, skovlandbrugssystemer og bæredygtigt skovbrug ved hjælp af permakultur.
 • Business (Virksomhed og erhverv). Design og etablering af nye virksomhed- og erhvervsmodeller på linje med permakulturens etik og principper og/eller tilpasning af eksisterende virksomheder til at være på linje med permakulturens etik ved hjælp af permakulturens principper og værktøjer.

Diplomprocessen

 • Registrering – Du tilmelder dig som diplomaspirant gennem permakulturforeningen i dit land. For at kunne ansøge om diplom skal du have et PDC-certifikat, som er godkendt af foreningen samt være medlem af foreningen.
 • Handlingsplan – Vi anbefaler at du vælger en vejleder, vælger hvilke kategorier du vil arbejde med og at du udarbejder en plan eller design for dit diplom med din vejleders hjælp for at danne dig et overblik over det forløb, du skal igennem for at opnå et diplom: En såkaldt “action learning pathway”. For at opnå et diplom skal dit arbejde godkendes af en vejleder, som er diplom-holder og hvis diplom er godkendt af Nordisk Permakultur Institut. Ved at vælge en vejleder og udarbejde en handlingsplan tidligt kan du sikre dig, at det arbejde du udfører, kan ligge til grund for et diplom, men også arbejde udført uden vejleder og handlingsplan kan ligge til grund for et diplom, hvis det bliver godkendt senere i processen.
 • Skab eller indgå i et diplom-laug – Vi anbefaler også, at du opsøger andre diplomaspiranter for at forme eller indgå i et allerede formet diplom-laug (“Diploma Guilds”), hvor du kan få støtte og udveksle ideer med andre. Diplomaspiranter oplistes på de nationale foreningers hjemmesider.
 • Presentation på hjemmesiden – Vi anbefaler også, at du præsenterer dig og dit arbejde som diplomaspirant på Nordisk Permakultur Instituts hjemmeside og hjemmesiden for permakulturforeningen i det eget land. Det anbefales bl.a. for at gøre det lettere for andre diplomaspiranter at få kontakt med dig omkring eventuelt samarbejde.
 • Vurdering – Tidligst efter to års arbejde, og når du vurderer at din designportefølje er tilstrækkelig, kan du ansøge om vurdering for at afgøre, om porteføljen opfylder de formelle diplomkriterier. Din vejleder skal godkende porteføljen, og derefter vælges en ekstern vejleder. Du kan selv foreslå en ekstern vejleder, eller din vejleder kan vælge en. Den eksterne vejleder skal være godkendt af Nordisk Permakultur Instituts sekretariat. Vurderingen foretages af en ekstern vejleder for at sikre arbejdets kvalitet. Eksterne vejledere kan være fra et ikke-nordisk land.
 • Publicering – Når både vejledere bedømmer at dit arbejde er færdigt, sender du det ind til permakulturforeningen i dit land mindst 3 måneder før det permakulturmøde, hvor du planlægger at præsentere dit arbejde. Derefter publiceres det på Nordisk Permakultur Instituts hjemmeside og sendes ud til alle diplom-holdere. Samtidig vælges en opponent i samråd med Nordisk Permakultur Instituts sekretariat. Det kan være godt også at præsentere dit diplom-arbejde i en artikel i Nordisk Permakultur-tidsskriftet.
 • Præsentation – Sidste skridt inden du kan få tildelt diplomet er at præsentere dit diplom-arbejde ved Nordisk møde, som sker en gang om året. Afhængig af antallet af diplom-præsentationer ved Nordisk møde får du mindst 45 minutter til at præsentere dit arbejde samt efterfølgende 15 minutters spørgerunde fra diplomholdere/opponent og derefter andre tilstedeværende på mødet. Hvis der er få diplom-præsentationer, kan der være mere tid.
 • Godkendelse – Den endelige godkendelse af dit arbejde besluttes på Nordisk møde af de tilstedeværende diplomholdere helst med konsensus og med mindst ⅔ flertal.

Hvis du har et mangeårigt permakulturprojekt, som ligger til grund for din diplom-ansøgning, kan du forkorte processen. I så fald kan du ansøge om særskilt undtagelse fra Nordisk Permakultur Instituts sekretariat.

Hvad skal du kunne for at få et diplom?

 • Du skal vise, at du har gode færdigheder inden for permakulturdesign, at du har en dybdegående forståelse for permakultur og at du kan anvende permakulturens etik og designprincipper som vejledning af dine valg i forskellige sammenhænge; Alt fra designarbejde til livstil og job.
 • Du skal kunne bedømme hvilke ud af et stort udvalg af forskellige design-værktøj, som bedst egner sig til hver enkelt design og dermed skabe designløsninger, som er holistiske effektive og tilpassede til det enkelte sted og situation.
 • Du skal kunne evaluere implementerede permakulturdesigns ud fra permakulturens etik og metoder. Permakultur er holistisk og tværfagligt, hvilket skal gennemsyre hele arbejdet med designet.
 • Du skal klart og tydeligt kunne formidle dine design til andre. Du skal kunne afgøre hvilke præsentationsformer og hvilken dokumentation, der bedst tilgodeser kunders og andre interesseredes behov.

Diplomkriterier og forventet indhold

 • Beskrivelse og analyse. En kortfattet beskrivelse af hvert landbaseret eller ikke-landbaseret design. Et design kan udarbejdes på papir eller digitalt. De spørgsmål, der skal besvares er: hvilke kategorier/områder, designet omfatter; hvilke problemer, der løses med designet; hvilke designværktøjer, du har anvendt, samt en refleksion over din designproces. Flere retningslinjer for dokumentation og indhold i dit designarbejde finder du under nedenstående rubrik Hvad indebærer et design?
 • Evaluering baseret på permakulturens etik.

  Evaluering af implementeret design ud fra omsorg for jorden. Beskrivelse af landbaserede designs skal redegøre for, hvordan de regenererer de 4 naturressourcer vand, luft, jord og energi, og den organisation som sikrer regenereringen. Hvis der ikke sker en regenerering af en naturressource, skal du redegøre for hvordan dette skal kunne opnås, fx gennem at tilføre flere elementer til dit design.
  Evaluering af implementeret design ud fra omsorg for mennesker. Beskrivelse af designs skal, uanset om de er landbaserede eller ikke-landbaserede, beskrive hvordan de bidrager til og designer til fordel for omsorg for mennesker; Både de som direkte påvirkes af designet og andre mennesker på planeten. Det kan indebære forbedret livsstil, mad, bolig, arbejdsrutiner, inklusion, osv. Det kan være en længere eller kortere beskrivelse, ud fra hvor centralt det er for designet.
  Evaluering af implementeret design ud fra en fair fordeling af ressourcer. Beskrivelse af designs skal, uanset om de er landbaserede eller ikke-landbaserede, beskrive hvordan de bidrager til en mere retfærdig fordeling af ressourcer/fair share. Et eksempel på værktøj som kan anvendes for at evaluere om ressourcer anvendes og fordeles på retfærdigt vis er “Økologisk råderum”, udviklet af Friends of the Earth og “Økologisk fodaftryk”, udviklet af William Rees og Mathias Wackernagel.

Krav til præsentationen

Dit diplomarbejde fremlægges i en designportefølje, hvor du kan vælge at lave en skriftlig rapport eller en power-point præsentation (eller lignende). En anden mulighed er, at du anvender videofilm, som fremviser dit designarbejde. Uanset om du laver en skriftlig rapport eller en film, så bør følgende materiale indgå og retningslinjer følges i din designportefølje:

Billedmateriale og kilder. Vedlæg kort, tegninger, fotos, tabeller, og andet relevant materiale, du har anvendt. Hvad du inkluderer her beror meget på, hvilken eller hvilke designkategorier/områder, du vælger at arbejde med. Det er vigtigt, at dine inspirations- og faktakilder fremvises, uanset om du laver en film eller et skriftligt materiale.

Aktiviteter og engagement. Beskriv alle relevante aktiviteter du har været engageret i under din designproces og tidligere. Det kan være kurser, permakulturmøder eller festivaler du har deltaget i; om du har arbejdet for foreningen på en eller anden måde; arrangeret events; om du har WOOOFet; eller om du har arbejdet på en permakulturplads, har skrevet artikler, eller blogget om permakultur. Inkluder alt hvad du har gjort for at sprede permakultur og videregive dine egne perspektiver på permakultur.

Tydelig og lettilgængelig rapportering. Det er vigtigt, at dit designarbejde fremlægges på en tydelig måde, der gør resultatet lettilgængeligt for andre at tage til sig eller bygge videre på.

Hvad indebærer et design?

Et permakulturdesign beskriver et system som er mere ønskværdigt end et nuværende, mangelfuldt system. Disse retningslinjer for designarbejdet i dit diplomarbejde er ønskværdige, men fleksible:

Et design bør mindst beskrive….

 1. Hvilken designprocess der er benyttet (for eksempel SADIMET, Loobeys design web).
 2. Det nuværende system og dets problemer.
 3. Ressourcer eller systemelementer (elements på engelsk), som er nødvendige for at gennemføre designet.
 4. Hvordan de forskellige elementer i designsystemet relaterer til hinanden og hvordan ressourcer formidles i tid og rum.
 5. Hvilke designværktøjer og hvordan permakultur-etikken anvendes.

Men et design er mere effektivt hvis det også beskriver…..

 1. Hvordan du ræsonnerede i processen som ledte frem til designet.
 2. Alternative valgmuligheder og deres konsekvenser – fordele og ulemper.
 3. Hvilke indgreb, der skal gennemføres, hvornår, af hvem og med anvendelse af hvad?
 4. Omkostningerne ved gennemførelsen af designet.

For at få et diplom, bør de fleste af dine design være gennemført, og derfor er det godt, hvis du også evaluerer/kritisk vurderer hvert design, du har gennemført gennem en …..

 1. Sammenligning af resultatet med de kriterier (B, C, og D) som du har sat op for det ønskede designsystem.
 2. Sammenligning af resultatet med din etableringsplan (G og H).
 3. Sammenfatning af resultatet ud fra en vurdering af hvad du har lært, og hvordan du har opnået din viden og din erfaring.

Hvad indebærer evaluering af permakulturdesigns?

Evaluering af implementerede landbaserede designs, som er del af et diplom-arbejde. Efter et landbaseret design har været implementeret et år år, er det vigtigt at evaluere designet for at se, om designet faktisk har haft en positiv virkning på stedet: Om den bidrager til bedre omsorg for jorden, om den bidrager til at regenerere naturressourcer og om der er en organisationen på plads, som understøtter og sikrer at det fortsætter.

Evaluering af implementerede ikke-landbaserede, sociale designs, som er del af et diplom-arbejde. Efter etableringen af nye sociale relationer eller strukturer, som er del af implementeringen af et ikke-landbaseret, socialt permakulturdesign, er det vigtigt at evaluere om designet har haft en positiv påvirkning på de mennesker, relationer osv., som det omfatter. Det kan ske ved hjælp af fx. personlig zoneanalyse, behovsanalyse såsom Maslows behovspyramide, Loobys design web mm. Her undersøger man, om der rent faktisk er sket en forandring i omgangsformer, adfærd, strukturer, osv. og om det er opnået ved hjælp af permakulturens etik og principper.

Evaluering af implementerede ikke-landbaserede, uddannelsesdesigns, som er del af et diplom-arbejde. Efter etableringen af nye sociale relationer eller strukturer, som er del af implementeringen af et ikke-landbaseret permakulturdesign for uddannelse, er det vigtigt at evaluere uddannelsen: Er det formel eller uformel læring som sker? Er det viden, færdigheder eller teori som undervises i? Hvilke intelligenser og tilgange omfattes af læringsprocessen? Og hvor relevant er permakultur for pensum og undervisningsplan?

Evaluering af regenerering af naturressourcer. Nedenfor følger en checkliste for evaluering af landbaserede permakulturdesigns. For at hjælpe med at sikre at designet regenererer naturressourcer indenfor de områder, som er relevante for de 5 elementer jord, vand, vind, energi og organisation. Gennem checklisten kan du sikre dig, at der ikke er nogle dele af dit design, der årsager nedbrydning af ressourcer, som gør, at designet som helhed ikke regenererer naturressourcerne.

Checkliste for evaluering af regenerering af naturressourcer

Vand
Bidrager designet til opbygning af grundvandsreserverne? Opbygning af grundvandsreserverne er vigtigt, hvis designet er for et område med faldende grundvandsniveau eller for et område med begrænset grundvandsreserver, fx en mindre ø. Nettonedbør er nedbør minus fordampning fra jorden og planter, dvs. hvor meget vand der er tilovers til dræning og infiltration. Ved at mindske dræningen kan større dele af nettonedbøren infiltrere grundvandsmagasinet. Spørgsmål at besvare er: Hvor mange anvender vandet i det område designet omfatter og hvor stort er infiltrationsområdet per person? Tages der mere vand op af grundvandsreserverne per person end hvad, der tilføres gennem deres infiltrationsområde?

Er der risiko for at grundvandet forurenes? Hvis designet indeholder mange flerårige planter, kan det mindske risikoen for dræning af plantenæring. En sund jord renser også vandet mens det infiltrerer gennem jorden.

Luft

Er afbrænding brugt som del af designet? Hvordan og med hvilket brændstof? Ved en ineffektiv forbrænding kan der dannes sodpartikler, carbonmonoxid og dioxider og al forbrænding med god lufttilgang afgiver kuldioxid. Grønne planter afgiver ilt og absorberer kuldioxid, når de vokser, og kan i nogle tilfælde rense luften ved at absorbere luftbårne partikler.

Jord

Når det gælder naturressourcen jord, kan vi anvende beregningsmetoden “Økologisk råderum”, udviklet af Friends of the Earth, og “Økologisk fodaftryk”, udviklet af William Rees og Mathis Wackernagel (1). De er i god tråd med permakulturens etiske grænser for retfærdig fordeling.

Er anvendelsen af råvarer bæredygtig? Vores økologiske råderum for råvareforbrug pr. år pr. person er 80 kg. cement, 36 kg. råstål, 1,2 kg. aluminium og 0 kg. klor. Forbrug pr. år beregnes ved at dele mængden af hver enkelt materiale, som anvendes i produkterne, som anvendes i designet med produkternes forventede levetid. Klor findes i bl.a. PVC-plastic og i rengøringsmiddel.

Hvilke arealer anvendes for produktion af råvarerne? Hvilke markarealer anvendes for at producere de ressourcer, som anvendes i designet? Er markarealet som anvendes på linje med permakulturens etiske grænser for retfærdig fordeling? Økologisk fodaftryk eller økologisk råderum kan bruges for at skabe et overblik. Alternativt kan du kritisk ræsonnere over markarealet, som anvendes i designet, inklusiv det som anvendes til produktion af de råvarer, som anvendes. Giver designet er godt udbytte pr. arealenhed?

Øges biodiversiteten? Gennem systematisk opgørelse af flora og fauna og/eller egne observationer kan vi vurdere, om biodiversiteten øges eller ej.

Øges mængden af humus i jorden? Findes der skader på markstrukturen, fx komprimering pga. tunge maskiner, der kører på den? Findes der tegn på erosion af jorden? Har det ændret sig under designarbejdet? Idealet er at tage jordprøver under observationsdelen i begyndelsen af designet, som senere kan følges op på for at se, om der er sket forandringer. Her er jordens humusindhold, dvs. indholdet af organisk materiale/kulstof (C), særligt interessant, eftersom det ligger til grund for jordens frugtbarhed og eftersom forandringer i humusindholdet er et mål for, om vi faktisk binder kuldioxid (CO2) fra atmosfæren i marken. Selvom der ikke foretages jordprøver, kan vi se, om der er anvendt permakulturteknikker såsom jorddække, flerårige planter, høj biodiversitet og minimal jordbearbejdning som fx. gravning og pløjning. I så fald kan vi med stor sandsynlighed antage, at humusindholdet i jorden er øget.

Energi

Bindes mere kulstof, end der frigives? For at beregne hvor meget kulstof, der frigives, må vi sammenlægge alle udslip af CO2-ækvivalenter, som designet omfatter. Bl.a. udslip fra produktionen af de råvarer, som anvendes, fra transport, byggeri, opvarmning og produktion af den elektricitet, som anvendes. Senere kan vi beregne om den mængde CO2, der bindes i jorden og i planter, inklusiv træer, er større end det samlede udslip.

Anvendes mere energi, end der produceres? Hvis der fyres med træ, findes der i så fald en genvækst af nye træer, som er mindst lige så stor som forbruget? Her kan træproduktion måles i kW.
I nogle tilfælde kan store mængder vand på høje steder i landskabet være en måde at lagre energi på til vandkraft.

Organisation

Sikres designets mål for fremtiden? Det tager lang tid at regenerere naturressourcerne, og vores arbejde bliver først meningsfuldt, når vi kan sikre, at designets mål sikres selv i fremtiden. Hvad sker der fx hvis marken skifter ejere?

Er området integreret med bioregionen? En bioregion er kort sagt det mindste område indenfor hvilket, vi kan dække vores basale behov, hvis vi skal flytte vores økonomi til det område. Det kan fx. være en kommune, en ø, en halvø, en dal eller en storby med omkringliggende land. At arbejde ud fra en bioregion er både vigtigt for at minimere energiforbrug for transport af varer og for at gøre området mere robust overfor forskellige typer kriser og omstillinger i samfundet.

Er styreformen deltager-inkluderende? Organisationen er selvfølgelig forskellig alt afhængig af om det er et par, som driver en gård eller en større gruppe i en by eller øko-landsby. Hvis det er en større gruppe må styreformen som både sikrer de grundlæggende målsætninger for designet, men som samtidig inkluderer de mennesker, som der hører til området, så alle involverede kan få en følelse af at ejerskab af området og mulighed for at præge det.

Fordybning, kilder og tabel over kulstoflagring i forskellige biotoper kan findes i artiklen “Evaluering af Permakultur-projekter” i Nordisk Permakultur Tidsskrift, nr. 12. 2014 og kan også findes her.

Evaluering af social regenerering

“Caring and designing for ourselves, each other and the planet” (Looby Macnamara)

Formål med kriterier og evaluering

Det følgende skal ikke ses som en checkliste til formål at sikre at man har fået det hele med i evalueringen af et design, det er nemlig ikke muligt. Målet er derimod at vise flere kendte og ukendte teorier, som kan anvendes for at evaluere designets anvendelse af permakulturens etik og principper og dermed sikre sig, at designet falder inden for rammerne af permakultur i alle relevante måder. Vi skal forsikre os om, at der ikke er nogen områder i designet, hvor der er brugt materialer, som er uforenelige med permakultur.

Herunder kommer nogle emner, som kan være til inspiration.
Disse kan bidrage til mange andre emner, endda måske nogle som er endnu mere relevante!

Social zoneindeling kan inspirere til til refleksion, når den defineres som: zone 00 jeg selv, zone 0 mine nærmeste, zone 1 dem jeg træffer i dagligdagen, zone 2 dem jeg træffer ofte samt venner og familie, zone 3 kollegaer og arbejdsrelaterede kontakter, zone 4 interesserede personer, zone 5 alle andre som kan blive informerede om permakultur. Der kan siden komponeres et design ud fra dette.

Behovsanalyser. Det kan være fordelagtigt at kigge på hvilke behov, der findes i designet. Et værktøj der kan bruges til dette er Maslows behovspyramide: 1. Fysiologiske behov, 2. Sikkerhedsbehov, 3. Sociale behov (kærlighed og tilhørsforhold), 4. Påskønnelse/anerkendelse, 5. Behov for selvrealisering. Hvis de lavere behov ikke er tilfredsstillet, er der mindre interesse for de øvre behov, også inden for permakultur.

Flere intelligenser. Forskellige mennesker lærer på forskellige måder. Ved at tilpasse undervisningen til forskellige menneskers behov bliver indlæringen mere effektiv. (H. Gardner), NLP, Neuro-Linguistic Programming, kan også være et nyttigt værktøj i en social-/læreprocess.

De Seks Tænkehatte (E Bono). Det er en fordel for at forstå noget at se det fra forskellige perspektiver. De seks tænkehatte svarer til seks almindelige perspektiver at tilgå en problemstilling ud fra.

Læringscirklen (D. Kolb) beskriver de forskellige faser vi går igennem i praktisk læring.

Blooms Taxonomi (Bloom) beskriver forskellige niveauer af læring og organisation af information.

Zonen for nærmeste udvikling (L. Vigotsky) beskriver problemløsningsevner med og uden hjælp.

Transition Town-bevægelsen har mange interessante teorier.

GAIA-teorien beskriver planetens funktion som et levende væsen.

LETS. Local Exchange Trading System er et interessant system for lokal økonomi.