Verksamhetsberättelse 2020 Permakultur i Sverige

Permakultur i Sverige

Verksamhetsberättelse för 2020

Internt

Uppdrag, medlemmar Styrelsen har bestått av Kicki Bobacka, Chris Druid, Jeff Ranara, Hans Ryding och Mireille Lewis. Anna Grönvall valdes in i styrelsen på årsmötet men avgick under sommaren. Mireille avgick i februari 2021. Revisor har varit Oscar Kjellberg. Valberedare har Helena von Bothmer varit. Vi hade hade 509 betalande medlemmar 2020-12-31. Permakultur i Sverige är medlem i Nordiska Institutet, Föreningen Holma folkhögskola, EuPN, Ecolise, Fritidsodlarnas Riksförbund (FOR) och Klimatriksdagen. Lokalorganisationer Permakultur i Skåne (PIS) och Permakultur Stockholm Möten Nordiskt möte hölls i Krabstrup, Danmark 7-9 februari, bevistat från Sverige av Hans Ryding, Andreas Jonsson och Maria Svennbeck. Detta var det sista fysiska mötet som hölls 2020 där föreningen deltog, på grund av Covid-19 pandemin. Årsmötet hölls den 19 april 2020 digitalt. Styrelsen hade 13 protokollförda möten 2020, alla på zoom. Uppföljning av policies Styrelsen har under året arbetat enligt de riktlinjer som beslutades vid årsmötet 2020. Riktlinjerna finns att läsa här:  https://permakultur.se/docs/permakultur-i-sverige-riktlinjer-2020/ Många av riktlinjerna har följts/genomförts, några inte. Det finns inget tydligt dokument om vilka förändringar/åtgärder som vi beslutat om utifrån kommunikations-strategin, så därför är det svårt att utvärdera. Tidskrift och nyhetsbrev har skapats och skickats ut som planerat. Regelbundna inlägg i facebook-gruppen har inte gjorts. Inte heller någon strategi för medelsökande eller någon undersökning om sätt att öka föreningens intäkter. Förningen fortsätter vara medlem i Holma folkhögskola, men har fortsatt att delegera hela kontakten och arbetet med den till Permakultur i Skåne. Inventering av styrelsens arbete har främst gjorts genom de arbetsbeskrivningar som skrivits för arvoderat arbete, som finns att läsa här:  https://permakultur.se/groups/medlemsinformation/?folder=8113 Mer uppföljning om hemsidearbete och arbete med regionala kontaktpersoner och LAND-nätverket finns under de respektive arbetsgrupperna nedan. Vi har en arbetsordning som innebär att större delen av styrelsens arbete sker i arbetsgrupper eller som enskilda uppdrag vid sidan av styrelsemöten, med frivillig återkoppling muntligen på styrelsemöten. Den har följts väl. Vi vill betona att minst två personer från föreningen behöver vara engagerade i projekt som drivs med externa projektmedel. Det har funnits en tendens mot fler individuella uppdrag och färre grupper på senare år. Redaktionen där många velat engagera sig är ett undantag. Vi har också en visionsbeskrivning för styrelsens arbete. Och det har under året också formulerats ett uppdrag. Vårt arbete har fallit väl inom dessa ramar. Ett ekonomidokument upprättades under året, där finns all information om konton, användare samt merparten av beslutade ersättningar samlats. Ekonomidokument finns att läsa här: https://permakultur.se/docs/sammanstallning-av-delegation-ekonomiska-ersattningar-medlemskap-avtal-mm/

Kurser i permakultur

Under 2020 genomfördes 8 PDC-kurser av diplomerade lärare: Phillipp Weiss, Andreas Jonsson, Helena von Bothmer, Jona Elfdahl, Maria Svennbeck och Henrik Haller. På kurserna blev cirka 150 certifierade. På grund av covid-19 genomfördes många kurser helt eller delvis digitalt. Vi ser en fortsatt ökning i antalet introduktions- och skogsträdgårdskurser.

Arbetsgrupper

Policy för arbetsgrupper Arbetsgrupperna är öppna för medlemmar att delta i och arbetar under parollen frihet under ansvar. En arbetsgrupp är en självständig grupp inom den budget och de ramar som beslutats av styrelsen. Arbetsgrupperna tar ansvar för sitt arbetsområde, och eventuella frågor kring deras arbete hänvisas till respektive grupp. Certifikatregister för PDC: Hans Ryding (enskilt uppdrag) Hans har under året skickat ut certifikat från nordiska institutet till olika PDC-hållare runt om i landet, så de kan dela ut dem till sin elever när de är färdiga med utbildningen och gjort en godkänd design. Vid nordiska mötet i februari 2020 togs beslutet att certifikaten ska kosta 50 kr stycket för PDC-arrangörerna. Föreningen stod för alla kostnader för tryck av certifikat, utskick o.s.v. Kurs-arrangörerna fyller i ett register för certifierade som är gemensamt för hela Norden. D-LEAPS: Jeff Ranara (project manager) Objectives of the D-LEAPS  2019-2021 program (Developing Leadership and Facilitation, Pedagogical, and Hands-On Educator Skills –Program for Permaculture Sweden).
  1. Develop leadership and facilitation skills of board members and educators.
  2. Continue to strengthen pedagogical training of educators - developing the "how" of teaching.
  3. Improve targeted hands-on skills and knowledge of educators - developing the "what" of teaching. Four areas targeted for competence development are: natural building techniques, renewable energy, practical ecology, and advanced design.
Granted budget: 72441 Euro., of which 65% is paid out, 35% will be paid out for completed courses/mobilities and if submission of the project report is approved.  Money for uncompleted courses/mobilities will have to be returned. During 2020, no mobilities could be executed due to the Covid19 pandemic.  The project was granted an extension (final, non-extendable) to end of August 2021.  Due to the most severe travel restrictions being implemented in Great Britain, where most of the original mobilities were planned, during a window with brief easing of travel restrictions during summer/fall, preparatory visits (förberedande besök) to the Czech Republic and Bulgaria explored the possibility of arranging replacement courses/workshop with potential partners there.  The Czech Republic was the more promising and well-organized candidate country, unfortunately, the covid19 situation has worsened in the Czech Republic since, making all planning highly uncertain. All travel possibilities are being closely monitored. Diplomeringsgrupp: Hans Ryding (enskilt uppdrag) Flera nya diplomander har registrerat sig och börjat arbeta på sin diplomering. Inga nya har diplomerat sig under nordiska mötet 2020. Mer information finns i arbetsbeskrivningen här: https://permakultur.se/docs/arbetsbeskrivning-arbete-med-diplomering-och-nordiska-institutet/ ECOLISE:  Mireille Lewis (representant för föreningen)
Årliga mötet med ECOLISE hölls online 3/4 - 4/4. Ett möte som genomsyrades av känslan att stärkt solidaritet och ömsesidigt bistånd är angeläget i krisperioder. När COVID-19 tvingar miljarder människor att stänga in sig, hittar samhällsledda initiativ nya sätt att bygga gemenskap, visar ett exempel för andra och utvidgar sig till dem som behöver det.
ECOLISEs team expanderar även under 2020 med utnämningen av fem nya befattningar och den förestående öppningen av ett nytt kontor vid Mundo-J, ett samarbetsområde i Bryssel.
Den 19 september hölls den årliga "European day of sustainable communities" där bland annat ett av Sveriges LAND-center, Permakultur Västergården deltog och höll öppet hus och guidad tur i skogsträdgården.
Ekonomi: Kicki Bobacka (enskilt uppdrag) Bokslut och budgetförslag finns i separata dokument. Föreningens ekonomi har stärkts under året av den mindre trevliga anledningen att pandemin omintetgjorde fysiska möten. Permakulturbladet som sjösattes under året ryms därför väl inom budget. Mer information finns i arbetsbeskrivning här: https://permakultur.se/docs/arbetsbeskrivning-bokforing-kicki-bobacka-2020/ EuPN Hans Ryding (representant för föreningen) Permakultur i Sverige är fortsatt aktiv medlemmar i Europeiska Permakultur-nätverket. Hans som representant har deltagit i flera så kallade general meetings, och är drivande i arbetsgruppen ”Resources for action” som arbetar med att stödja permakulturföreningarna i Europa att söka pengar och driva projekt, speciellt gemensamma projekt. Två nya ansökningar för stora samarbetsprojekt gjorde under 2020, den ena hamnade på väntelista men fick inga pengar och det andra blev underkänt eftersom deltagande organisationerna inte hade tillräckligt stor geografisk spridning. I övrigt har fokus under året mycket varit på digitalisering och att förbereda för en ny stor permakultursamling online med föredrag, paneldiskussioner och så vidare under 2021. Facebooksida: Hans Ryding (fler administratörer finns) Föreningen administrerar en mycket aktiv och uppskattad facebookgrupp ”Permakultur i Sverige” med mer än 7 700 medlemmar och fler som tillkommer varje dag. Hemsidan: Hans Ryding, Mireille Lewis En helt nydesignad hemsida lanserades i början av året, med större möjligheter att skapa en intressant, uppdaterad och interaktiv sida.
Det har skapats en ny "Permakultur i praktiken" sida med informationen om varje enskild plats/projekt sparat var för sig så att de som ansvarar för platsen/projektet och så vidare, kan redigera den själva. Information om att redigera själv skickades inte ut under året. Nyhetssida och blog finns. Vi hoppas nu att fler i permakulturföreningen vill bidra med en insats i skrivartid och intressant stoff, för att få dessa delar att lyfta och fyllas med spännande historier, kunskap och annat intressant, nu när möjligheten skapats och finns redo att användas. En ny blogg och forum har skapats, men är planenligt inte lanserade ännu. Fler regionkontakter har lagts in på sidan under året. Medlemsregistret är ännu inte kopplat till hemsidan. I samband med att systemet för blog och forum kopplas in kan registret läggas in och även medlemstidning Permakulturbladet ska kunna läsas digitalt av de medlemmar som önskar detta.
Mer information i arbetsbeskrivningar: https://permakultur.se/docs/arbetsbeskrivning-arbete-med-hemsidan-hans-ryding-2020/ https://permakultur.se/docs/arbetsbeskrivning-hemside-arbete-2020/ Holma folkhögskola:  Kim Moberger är styrelseledamot med My Kjellberg som ersättare. Kicki Bobacka sitter i valberedningen. Kontakt och arbete är delegerat till Permakultur i Skåne. Internationell kontakt: Eva Johansson (enskilt uppdrag) Eva Johansson valdes som en ny internationell kontaktperson för föreningen. Det har inte hänt mycket med internationella kontakterna under 2020. Kompetensutveckling för permakulturlärare: Jeff Ranara och Hans Ryding Projektet slutredovisades och blev, efter flera omgångar med justeringar av slutrapporten och kompletterande dokumentation, godkänt och avslutat i början av 2020. LAND gruppen: Mireille Lewis koordinator, Chris Druid, Eva Rappe LAND-gruppens årliga möte fick ställas in på grund av COVID-19. LAND nätverket har kommunicerat i en sluten facebook-grupp och hållit möten på zoom under året. Nu planeras fyra möten, tre digitala och ett fysiskt om det går. Gruppen diskuterar marknadsföring, speciellt en "öppen dag" på alla LAND center/startare i augusti och hur skapa en ökad attraktionskraft kring att bli LAND-center. Samarbete med texter till skyltar, artiklar och så vidare ska ligga på ett för alla åtkomligt ställe. Två LAND startare lämnade LAND nätverket under året, en på grund av sjukdom. Två nya förfrågningar om att arbeta för att bli LAND-center har inkommit under 2020. LAND-sidorna på hemsidan har uppdaterats bland annat med presentationer av alla LAND-center. Det har inte gjorts något schema för regelbundna blog- eller facebook-inlägg från LAND-center, då varje center själva varit aktiva på facebook-kanalen och skrivit och delat en hel del, ytterligare kommer tidningen att skriva om landcenter i Sverige och därför avvaktar vi inlägg på bloggen tills vidare.. Flera LAND center har också sin Youtubekanal. Arbetet med att långsiktigt finansiera LAND-projektet fortgår genom dialoger i gruppen. Marknadsföring av LAND center genom "öppen dag" 2:a söndagen i augusti, broschyrer, kurser och aktiviteter på LAND center har beslutats. Mireille håller på att skapa broschyrerna i program avsett för detta. Nordiska institutet: Hans Ryding, Andreas Jonsson Vid nordiska mötet 2020 så beslutades att det behöver göras mer för att göra diplomreglerna och bedömandet mer lätttillgängligt. Därför så beslutades att det skulle göras ett bedömningsforumlär, som skapades under året. Och det beslutades också att det skulle hållas en särskild workshops för de som är intresserade av av att diplomera sig på nordiska permakulturfestivalen 2020. Festivalen blev dock inställd. Det beslutades också om vissa obligatoriska kostnader för diplomander. En registreringsavgift på 600 kr till föreningen för administration. En bedömningsavgift på 1200 kr till en extern handledare som bedömer arbetet när det är färdigt. Och en avgift på 900 kr till opponenten som går igenom och bedömer arbetet efter det presenterats vid nordiska mötet. Mer information finns i arbetsbeskrivning här: https://permakultur.se/docs/arbetsbeskrivning-arbete-med-diplomering-och-nordiska-institutet/ Nyhetsbrev: Chris Druid, Markus Nordgren och Kicki Bobacka Två digitala nyhetsbrev skickades ut under året, i april och augusti. Utöver det skickades e-brev till medlemmarna inför årsmötet i april, en påminnelse om medlemsavgiften i maj och om medlemsavgift 2021 i december. Permakulturbladet: Hans Ryding, Kicki Bobacka, Rikard Wingård, Marita Pahlen, Eva Johansson, Viktoria Olausson, Veronica Hallgren och Marcus Nilsson. Jonna Söderqvist deltog under året. Redaktionen växte såväl i antal som kunskap under året. Det har hållits korta, en till en och en halv timmes möten på zoom varje tisdag kl 19 hela året utom i juli. En fast mötesstuktur har inneburit att inget möte behövt ställas in. "Arbetsplatsen" är google drive där allt redaktionsmaterial hela tiden är tillgängligt för redaktionen. Vi hade från början avsikten, och lyckades också att producera två nummer 2020 (från och med  2021 planeras 4 nummer per år). I juni planerades det första numret av tidskriften komma ut, det blev i början av juli. Numret var välmatat på 36 sidor. Nummer två, som kom ut i november enligt plan, hade hittat sitt omfång på 28 sidor och den papperskvalitet vi behövde ha för att att klara ekonomin. Även layouten har satt sig. Ett utvärderingsmöte hölls under sommaren. Upplägget vi nu jobbar med - ett par längre artiklar och ett antal kortare inslag verkar också uppskattat. Vissa inslag försöker vi ha återkommande men vi behöver också vara flexibla beroende på vilket material vi väljer att producera själva och vad som skickas in till oss. Det har varit ett spännande första tidskriftsår och att redaktionen hela tiden växer skvallrar om trivsamma möten och förtroendefullt arbetssätt. Det ger också redaktionsmedlemmar som behöver pausa ibland möjlighet till det. Regionkontakt: Kicki Bobacka, Chris Druid, Mireille Lewis Det har tillkommit fler regionkontakter. Inte många regioner är vakanta nu. Registergrupp: Kicki Bobacka, Mireille Lewis, Hans Ryding Gruppen har inte haft något möte. Registerprogrammet File Maker Pro 6 finns och sköts fortfarande i kassörens hemdator. Under året skapades ett underlagsdokument i driven med krav på vad ett nytt register, kopplat till hemsidan, ska uppfylla. Ett antal förslag på registersystem finns framtagna.