Verksamhetsberättelse 2019

Permakultur i Sverige

Verksamhetsberättelse för 2019

Internt

Uppdrag, medlemmar Styrelsen har bestått av Kicki Bobacka, Chris Druid, Jeff Ranara, Eva Rappe, Hans Ryding och Mireille Lewis. Katrin Schwere valdes in i styrelsen på årsmötet men avgick tidigt. Revisor har varit Oscar Kjellberg. Valberedare har Helena von Bothmer och Marcus Nordgren varit. Vi hade hade 543 betalande medlemmar 2019-12-31. Permakultur i Sverige är medlem i Nordiska Institutet, Föreningen Holma folkhögskola, EuPN, Ecolise och Fritidsodlarnas Riksförbund (FOR). Möten Årsmötet hölls den 17 mars 2019 i Rikkenstorp. Styrelsen hade 13 protokollförda möten 2019, 9 möten på zoom, 4 livs levande. Nordiskt möte hölls i Oslo 1-3 februari, bevistat från Sverige av Hans Ryding, Andreas Jonsson, Helena von Bothmer, Jona Elfdahl, Kicki Bobacka, Hans Ryding, Jeff Ranara, Chris Druid, Philipp Weiss, Peter Norrthon, Joy Öhlin Lagerstedt, Roland Stanbridge. Jona diplomerades. Svenska gruppen diskuterade tidskriften och styrelsen beslutade att göra ett uppehåll och ta fram en kommunikationsstrategi under 2019. Uppföljning av policies Styrelsen har under året arbetat enligt de riktlinjer som beslutades vid årsmötet 2019. Vi har inte varit så bra på att lägga ut nytt material på hemsidan, men har i övrigt följt riktlinjerna väl. Vi har en arbetsordning som innebär att större delen av styrelsens arbete sker i arbetsgrupper eller som enskilda uppdrag vid sidan av styrelsemöten. Den har följts väl. Vi har också en visionsbeskrivning för styrelsens arbete, som uppdaterats under året samt en avgränsning. Vårt arbete har fallit väl inom dessa ramar. Under året beslutade också styrelsen att vi ger heltäckande ersättning för styrelse-medlemmars utgifter vid fysiska möten, som t.ex. nordiska mötet, och att de alltså inte behöver betala för mat själva längre.

Arbetsgrupper

Policy arbetsgrupper Arbetsgrupperna arbetar under parollen frihet under ansvar. En arbetsgrupp är en självständig grupp inom den budget och de ramar som beslutats av styrelsen. Arbetsgrupperna tar ansvar för sitt arbetsområde, och eventuella frågor kring deras arbete hänvisas till respektive arbetsgrupp. Certifikatregister för PDC: Hans (enskilt uppdrag) Hans har under året skickat ut certifikat från nordiska institutet till olika PDC-hållare runt om i landet, så de kan dela ut dem till sin elever när de är färdiga med utbildningen och gjort en godkänd design. Under 2019 var certifikaten kostnadsfria för PDC-arrangörerna. Föreningen stod för alla kostnader för tryck av certifikat, utskick o.s.v. D-LEAPS: Jeff (project manager) Objectives of the D-LEAPS  2019-2020 program (Developing Leadership and Facilitation, Pedagogical, and Hands-On Educator Skills –Program for Permaculture Sweden).
  1. Develop leadership and facilitation skills of board members and educators.
  2. Continue to strengthen pedagogical training of educators - developing the "how" of teaching.
  3. Improve targeted hands-on skills and knowledge of educators - developing the "what" of teaching. Four areas targeted for competence development are: natural building techniques, renewable energy, practical ecology, and advanced design.
Granted budget: 72441 Euro., of which 65% is paid out, 35% after completion of all courses and if submission of the project report is approved. During 2019, 16 mobilities with 7 participants.  Application for extension of original May 31 2020 project end by 15 months (12 months is pretty much guaranteed but formal decision has yet to come) in order to allow possible rescheduling of courses cancelled/postponed due to the coronavirus.  Upcoming program with replacement/rescheduled courses still being planned. Diplomeringsgrupp: Hans (enskilt uppdrag) Jona Elfdahl diplomerade sig vid nordiska mötet 2019. Flera till diplomander har varit på gränsen till att bli färdiga, men ingen som blev färdig innan deadline för presentation vid nordiska mötet 2020. Flera nya diplomander har registrerat sig och börjat arbeta på sin diplomering. ECOLISE:  Mireille (representant för föreningen)
På årliga mötet med ECOLISE delades ett starkt budskap om hopp och solidaritet.
Vi pratade om hur vi kan publicera information och skapa möjligheter för människor att engagera sig och bidra samt dela kunskap och erfarenheter. Hur vi kan arbeta utåt för att visa att det finns decentraliserade lösningar och alternativ till krisen (och inte behöver falla i auktoritärt / högerorienterat paradigm för att hantera krisen), och samtidigt skapa ett starkare ECOLISE. Att skapa ”skördedokument” med andra organisationer och arbeta tillsammans på samma väg även om vi är spridda och verkar i olika länder. Tillsammans kan vi göra skillnad – På många platser samtidigt!
Ekonomi: Kicki (enskilt uppdrag) Bokslut och budgetförslag finns i separata dokument. Föreningens ekonomi har stärkts under året, dels för att vi inte längre köper in den danska tidskriften till våra medlemmar men också tack vare projektöverskott. Den buffert som skapats kommer att behövas när kommunikationsstrategin förverkligas framöver. EuPN Hans (representant för föreningen) Permakultur i Sverige är fortsatt aktiv medlemmar i Europeiska Permakultur-nätverket. Hans som representant har deltagit i flera så kallade general meetings, och är drivande i arbetsgruppen ”Resources for action” som arbetar med att stödja permakulturföreningarna i Europa att söka pengar och driva projekt, speciellt gemensamma projekt. I slutet av 2018 började arbetet med ansökan för ett stort gemensamt projekt, som inkluderar 9 st permakulturföreningar runt om i Europa. Ansökan skickades in i Mars 2019. Ansökan var godkännd och vi hamnade först på väntelistan men fick inga pengar. En ny ansökan är planerad för 2020. Facebooksida: Hans (enskilt uppdrag) Föreningen administrerar en mycket aktiv och uppskattad facebooksida ”Permakultur i Sverige” med mer än 6 000 medlemmar och fler som tillkommer varje dag. Enligt kommunikationsdesignen beslutades att det ska göras ett schema med olika skribenter som ska skriva inlägg varje vecka för att hålla gruppen levande och intressant, men det hann inte komma igång under 2019. Hemsidan, teknisk grupp: Hans, Markus och Mireille Hemsidegruppen träffades ett par tre gånger i början på året, och planerade flera förbättringar av hemsidan, exempelvis att ett materialarkiv skulle tömmas, att de interna sidorna skulle omorganiseras så att det blir lättare att hitta. Medlemsinformationen skulle bli lättare tillgänglig. Tyvärr blev väldigt lite genomfört, som det tyvärr varit med hemsidearbetet rätt länge. Därför beslutade styrelsen under hösten att ge Mireille Lewis uppdraget att göra om hemsidan i slutet av 2019 och början av 2020, så att den blir klar till Nordiska Mötet 2020. Arbete med att uppdatera listan på permakulturplatser påbörjades också under 2019. Holma folkhögskola:  Emiilia Olausson är styrelseledamot med Karin Hertting som ersättare. Hans Ryding är verskamhetsrevisor, Kicki Bobacka sitter i valberedningen. Internationell kontakt: Eva Johansson (enskilt uppdrag) Eva Johansson valdes som en ny internationell kontaktperson för föreningen. Men det har inte hunnit hända så mycket med internationella kontakterna under 2019. Kommunikationsstrategi 2019: Helena v B, Andreas J och styrelsen Behov av att titta på kommunikationen inom föreningen och utåt från föreningen diskuterades. En grupp, som samverkar med styrelsen, bestående av Andreas Jonsson och Helena von Bothmer tillsattes. En enkät sändes ut till medlemmarna, med denna som grund designades sedan en kommunikationsstrategi: Vi ska jobba med tre media: Facebook, Hemsidan och Bladet Fler skribenter till facebook, inlägg varje vecka. Hemsidan byggs om. Ett redaktionsråd ska bildas för vår nya tidskrift PermakulturBladet Nyhetsbrevet ska ha korta texter med länkar Kompetensutveckling för permakulturlärare: Jeff och Hans Den sista mobiliteten inom projektet skedde under året när Jeff Ranara åkte på EDE-kurs vid ekobyn Dammanhur i Italien. Projektet slutredovisades och blev, efter flera omgångar med justeringar av slutraporten och kompletterande dokumentation, godkänt och avslutat (i början av 2020). LAND gruppen: Mireille Lewis koordinator, Chris Druid, Helena von Bothmer, Eva Rappe, Hans Ryding Tullus lantliv och Västergården bedömdes vara LAND centra och Allsta gård LAND startare under året. LAND möte hölls på Västergården nära Flen  25-27 oktober. Under året kommunicerade gruppen mest via mejl och telefon med ett par elektroniska möten. Hans Ryding lämnade gruppen under hösten. Nordiska institutet: Hans, Jona Elfdahl Nordiska mötet 2019 ledde inte till några större förändringar av diplom-reglerna. Permakultur i Sverige fortsatte vara aktiv i Nordiska institutet för Permakultur med Hans som representant i ”sekretariatet”. Inför nordiska mötet 2020 skickades enkät till alla diplom-handledare, där de fick redogöra för vilka kostnader de tar av sin diplomander, och hur det går för dem att hjälpa diplomanderna bli färdiga med sitt arbete. Nyhetsbrev: Chris, Markus och Kicki Tre nyhetsbrev har skickat ut under året: april, augusti och december (pappersutskick). Utöver det skickades e-brev till medlemmarna inför årsmötet i mars, en påminnelse om medlemsavgiften i maj och en elektronisk medlemsenkät om kommunikationsstrategi gjordes i maj/juni. PermakulturBladet: Hans, Rikard, Kicki Uppstartsredaktionen bildades i oktober och hade ett par möten under året. Vi söker medlemmar till en beständig redaktion för tidskriften. Regionkontakt: Kicki, Chris, Mireille Inte så mycket hände under året. Registergrupp: Kicki, Mireille Ingen aktivitet under året. Tidskrift för Permakultur: Kicki, Hans Under året skickades "Boken om permakultur" ut till alla medlemmar. Boken har skrivits av Esben och Mira som skrivit vår permakulturtidning tidigare år. Vid nordiska mötet 2019 beslutade styrelsen i samråd med Andreas Jonsson och Helena von Bothmer att inte prenumerera på tidskriften under 2019, utan pausa medan vi utreder vårt behov av kommunikation mellan föreningen och dess medlemmar. I diskussionerna efter att kommunikationsstrategin var färdig under hösten beslutade styrelsen att inte i fortsättningen heller prenumerera på tidskriften. Vi startar istället en egen tidskrift med namnet "PermakulturBLADET". Därmed så lades också arbetsgruppen ner.