Permakultur i Sverige Riktlinjer 2020

Permakultur i Sverige

Riktlinjer 2020

Styrelsen ska under 2020:

1 Implementering av kommunikationsstrategi

 • Utifrån den inventering och kommunikationsdesign som skapades under 2019 genomföra de förändringar/åtgärder som vi beslutat om.

2 Tidskrift och nyhetsbrev

 • Skriva och skicka ut nyhetsbrev vid behov. (Efter beslut om det i styrelsen).
 • Skapa och skicka ut två nummer av vår medlemstidning PermakulturBLADET, sommar och höst/vinter 2020 (från och med 2021 planeras 4 nummer per år).
 • Tidning och nyhetsbrev utformas i enlighet med kommunikations-strategin och de riktlinjer för ämnesinnehåll som finns i den.

3 Hemsidan

 • Hemsidan ska uppdateras och utvecklas vidare, bland annat med:
 • Nyhetssektion med aktuell information, gärna lätt synlig/tillgänglig från förstasidan.
 • Blog med intressant information, inklusive möjlighet för styrelsen och intresserade medlemmar att lätt lägga in nya blog-inlägg, med tydlig kategorilista.
 • Ett forum där det finns möjlighet för medlemmar att diskutera blog-inläggen och annat permakultur-relaterat.
 • Integrerad och lättuppdaterad lista på permakulturplatser och karta, där varje plats finns som en dynamisk post, som kan ändras/uppdateras eller tas bort av de som skrivit den. Och där de automatiskt får påminnelser att uppdatera/verifiera sin post regelbundet, så att posterna hålls aktuella.
 • Möjlighet att på enkelt sätt köpa medlemskap online (eventuellt via SWISH) med integrering till ett online medlems-register och skapandet av inloggningsuppgifter för nya medlemmar.
 • En DRM-platform för tillgång till upphovsrätts-skyddat material till exempel i form av vår medlemstidning.
 • Platform för utskick av nyhetsbrev, inkl möjligheten att registrera sig till nyhetsbrev direkt på hemsidan.
 • Inloggning för de medlemmar som inte redan har det.
 • En sida för trycksaker med möjlighet att köpa böcker och/eller tidningar.

4 Faceboook

 • Fortsätta ta hand om föreningens facebook-grupp.
 • Göra ett roterande schema av permakulturister som skriver inlägg om intressanta pernmakultur-ämnen i facebookgruppen. Inspiration för ämnesinnehåll finns i kommunikationsstrategin.

5 Regionala och lokala kontaktpersoner

 • Fortsatt sträva efter att få regionala kontaktpersoner i hela landet.
 • Hjälpa och uppmuntra utbyte mellan kontaktpersoner och mellan kontaktpersoner och styrelsen, bland annat genom utskick minst en gång om året.
 • Uppmuntra lokala och regionala kontaktpersoner till spridande av permakultur genom att delta i mässor och andra event.
 • Fortsätta vara medlem i FOR.

6 Föreningsadministration

 • Fortsatt inventera föreningens administrativa arbete och rutiner (kassörsrutiner, bokföring, medlemsregister, utskick, beställningar, inköp med mera) som grund för att nå en bättre resiliens i föreningsarbetet.

7 Intäkter

 • En strategi för att söka pengar som matchar föreningens behov ska skapas.
 • Prioritera att få in ansökningar till de källor som vi tidigare har sökt och känner väl.
 • Vi ska undersöka möjliga sätt att öka föreningens intäkter. (exempelvis genom att söka mer projektpengar, öka medlemsantalet och sälja varor.)

8 Arvodering

 • Vi kommer börja arvodera styrelsen för vissa arbetsuppgifter under 2020.
 • Med kommunikationsstrategin och inventeringen av föreningsadministrativa arbete som underlag arbeta vidare med att ta ställning till eventuell framtida arvodering av styrelsearbete och andra arbetsuppgifter.

9 Internationella samarbeten

 • Upprätthålla internationella kontakter och vara öppna för nya initiativ.
 • Fortsätta existerande projekt och samarbeten till exempel European Permaculture Network, Ecolise och Erasmus+ finansierade projekt.

10 LAND-nätverket

 • Fortsätta arbetet med att utveckla LAND-nätverket.
 • Arbeta med nätverkets interna och externa kommunikation.
 • Fortsätta ha egen facebook-grupp för LAND-center och LAND-gruppen, så att vi kan stödja varandra.
 • Att uppdatera LAND sidorna på hemsidan med relevant information, inkl. Presentationer av alla LAND-center.
 • Att göra ett schema för regelbundna blog- och/eller facebookinlägg från alla LAND-center.
 • Fortsatt arbeta med att ta fram en långsiktig modell för finansiering av LAND-nätverket inklusive att eventuellt söka pengar från olika källor för fler LAND-projekt.
 • Fortsätta arbeta med att formalisera strukturen (roller, personer, kriterier, rutiner, formulär)
 • Vid behov ta fram ytterligare hjälpmedel (informationssidor, skyltar med mera)
 • Fortsätta arbetet med godkännande av fler LAND-center i Sverige.
 • Fortsätta arbetet med att stödja LAND-startare i utveckling mot att bli LAND-center.

11 Holma folkhögskola

 • Permakulturföreningen ska fortsätta vara medlem i Holma folkhögskola.
 • Arbeta mer aktivt med att sköta om föreningens kommunikation med Holma folkhögskola, i samarbete med Permakultur i Skåne, och våra representanter i Holma folkhögskolas styrelse.

12 Nordiska institutet för permakultur

 • Permakulturföreningen ska fortsätta vara medlem i nordiska institutet, styrelsen skickar en representant till dess sekretariat och uppmanar de diplomerade att göra detsamma.
 • Ha en diplom-kontaktperson som sköter dagliga arbetet med diplom-systemet. Till exempel att registrera nya diplomander, att påminna om deadlines inför nästa nordiska möte, och att kommunicera alla eventuella problem eller svårigheter till sekretariatet.
 • Förbereda för att arrangera nordiska mötet i Sverige februari 2021.