Kriterier för LAND centers (svenska, sen engelska)

Engelska originalet kommer sist fetstil indikerar att här borde vara en länk när vi lägger ut texten /Chris Kriterier för LAND Learners och LAND Centers (i England) (Jag tog bort ordet vässentliga)  LAND-kriterierna är riktmärken för att säkerställa att besökarna av LAND-center vet att de upplever en utmärkt och tillgänglig demonstration/praktik/modell  av permakulturdesign.   LAND startare:
 1. Arbetar för att bli ett LAND center och att uppfylla kriterierna för LAND-center.
 2. Uprätthåller sitt medlemskap i Permaultur Sverige.
 3. Åtar sig att arbeta med LAND-rådgivare för att utveckla verksamheten mot att uppfyllla kriterierna och bli ett LAND-center.
LAND-center ska:
 1. Ha en design (se definiationen nedan) som använder permakulturens etik, principer och metoder.
 2. Kontinuerligt driva och utveckla verksamheten på medellång och lång sikt.
 3. Ha minst en nyckelmedlem med certifikat från PDC-kurs med diplomerad lärare.
 4. Vara villig att dela med sig av sina erfarenheter, kompetens och relevant information med andra permakulturverksamheter, volontärer och besökare via Permakulturföreningens webbplats (länk till relevant sida?)
 5. Uprätthålla sitt medlemskap i Permaultur i Sverige.
 6. Vara villig att förklara för besökare och volontärer hur permakultur fungerar i praktiken på sin webbplats, personligen och genom förklarande skyltar.
 7. Vara välkomnande och ta emot volontärer och besökare minst 15 (eller 12 som i danska?)/Chris gånger om året (lägsta antal besökare som krävs för varje besök och vilka avgifter som tas ut för besöket beslutas av LAND-centret).
 8. Ha lämpliga försäkringar, hälso- och säkerhetsrutiner och riskbedömningar.
 9. Visa på verksamhetens websida, berätta för besökare och visa med skylt att du är medlem i LAND-nätverket.
 10. Ta emot feedback och en kontroll av verksamheten vart annat år av LAND-rådgivare.
 11. Kvartalsvis raportera antal besökare / voluntärer o.s.v. till LAND-samordnaren.
LAND Centers förväntas uppfylla alla ovanstående kriterier. Notera att LAND-center har sin egna försäkringar, hälso- och säkerhetsrutiner och riskbedömningar. Svenska Permakulturföreningen tar inget ansvar för eventuella skador  av besökare, voluntärer o.s.v. vid LAND-center. Det finns också fem önskvärda kriterier för LAND Centers LAND-center borde:
 1. Ha undervisningsresurser tillgängliga för besökare (till exempel skyltar som tydligt visar funktionen i delar av trädgården)
 2. Ha ett pågående program av kurser och evenemang.
 3. Vara villig att delta och vara värd för regionala kompetensutbyte och tränings (kan man använda "praktik och utbildning"?/Chris) evenemang.
 4. Systematiskt dokumentera och samla in data om verksamhetens kretslopp, flöden, skördenivåer, planteringsmängder, näringskretslopp, energiförbrukning o.s.v t ex genom systematisk fotografering av platsen.
 5. Vara villig att bidra till LAND-nätverkets kvalitetskontroll och utvärdering.
Dessa är de uppdaterade kriterierna, gäller från augusti 2013.(2017!) Vad innebär en design? En permakulturdesign beskriver ett system som utifrån permakulturens etik är mer önskvärt än ett nuvarande bristfälligt system. Definiationen kommer från diplomsystemet som drivs av Nordiska Institutet för Permakultur: En design bör åtminstone beskriva…
 1. vilken designprocess som använts (t.ex. SADIMET, Loobys design web)
 2. det nuvarande systemet och dess brister.
 3. resurser eller systemkomponenter (elements på engelska) som behövs för att genomföra designen.
 4. hur de olika systemkomponenterna i designsystemet är kopplade till varandra (relaterar till varandra) och hur resurser förmedlas i tid och rum.
 5. vilka designverktyg och hur permakulturetiken använts.
Men en design är mer effektiv om den även beskriver…
 1. hur du resonerade i processen som ledde fram till designen.
 2. alternativa möjligheter och dess konsekvenser – fördelar och nackdelar.
 3. vilka ingrepp som skall genomföras, när, av vem och genom att använda vad?
 4. kostnaden för genomförandet av designen.
https://www.permaculture.org.uk/people-projects-places/land-criteria

The essential criteria for LAND Learners and LAND Centres in England

The LAND criteria are benchmarks to ensure that visitors know they are experiencing an excellent and accessible embodiment of permaculture design. Note that the network in ScotLAND have developed slightly different criteria. The demonstration network in Wales (Tir Dysgu) is in development.

LAND Learners are:

 1. working towards becoming a LAND Centre and fulfilling all the criteria below.
 2. maintaining Permaculture Association membership.
 3. committed to working with LAND tutors to develop their project.

LAND Centres must:

 1. Have a design that uses the ethics, principles and methods of permaculture.
 2. Be committed to their project development in the medium and long term.
 3. Have at least one key project member with a Permaculture Design Course certificate.
 4. Be willing to share skills and relevant information with other permaculture projects, volunteers and visitors via the Permaculture Association website.
 5. Maintain Permaculture Association membership.
 6. Be willing to explain to visitors and volunteers how permaculture is put into practice on their site, in person and through interpretative signage.
 7. Be available to welcome and receive volunteers and visitors on at least 15 occasions a year (minimum numbers and a charge can be set by the Centre).
 8. Have appropriate insurance policies, health & safety procedures and risk assessments.
 9. Display membership of (and a weblink for) the LAND project on project websites and on the actual site.
 10. Receive feedback, including a biennial check.
LAND Centres are expected to meet all of the above criteria. There are also five desirable activities for LAND Centres They should:
 1. Have educational and training resources available for visitors.
 2. Have an ongoing programme of courses and events.
 3. Be willing to attend and host regional skill-sharing and training events.
 4. Have an active programme of research. This may include: ongoing record keeping of planting and yields; records of inputs and outputs such as those affecting fertility and energy harvesting/usage; systematic photographic recording of the site; other experimental activities.
 5. Be willing to contribute to LAND project monitoring and evaluation.
These are the updated criteria, valid from August 2013.