Diplomander

Härunder finns en lista på diplomander i Sverige som valt att dela med sig av information om sitt arbete, för att inspirera och för att ge möjlighet till sammarbete o.s.v. Notera att det inte är en komplett lista. Det är inget krav för diplomander att vara med, utan det är frivilligt.
Håller du också på att diplomera dig, och vill ha med din information här? Skriv ett e-mail till diplom@permakultur.se så får du också vara med.

Diplomand Startår Diplomeringskategorier
Mireille Lewis 2019

 • Fristående designprojekt
  • Utbildning
  • Media och kommunikation
  • Företagande
  • Samhällsutveckling
 • Utveckling av en plats
 • Utbildning

Mona M Hallin 2017
 • Utveckling av en plats
 • Utbildning
 • Fristående designprojekt
 • Samhällsutveckling
 • Media och kommunikation

Rikard Wingård 2015

 • Fristående designprojekt
 • Utveckling av en plats
 • Utbildning

Johan Marand 2015

 • Utveckling av en plats

Sisko Hirvi 2014

 • Utveckling av en plats
 • Utbildning
 • Fristående designprojekt

Klara Hansson 2013

 • System establishment and implementation
 • Education
 • Business
 • Education
 • Site Development
 • Administration and organizational design
 • Communications
 • Community Development

Asya Uhlås 2012

 • Site design
 • Site development
 • Media and Communication
 • Business

Christopher Wegweiser 2012

 • Site development

Annevi Sjöberg 2011

 • Utbildning
 • Fristående designprojekt

Jan Gustafsson-Berge 2010

 • Site development

Margaretha Stuguland Odberger 2009

 • Site development

Christian Odberger 2009

 • Site development

Joel Holmdahl 2009

 • Site development


Mireille Lewis

Diplomeringskategorier:

Fristående designprojekt inom Utbildning, Media och kommunikation, Företagande och Samhällsutveckling
Utveckling av en plats

Utbildning

Startår:

2019

Diplomerad handledare:

Henrik Haller

 Kort presentation av diplomeringsplan:

Mireille Lewis målsättning är att diplomera sig som permakulturdesigner med tanke att bl.a.  arbeta som lärare med Certifikatkurser i Permakulturdesign (PDC) på Västergården. Gården skall utvecklas vidare för att skapa en både självförsörjande i så hög grad som möjligt (i form av ägg, kött, bär, nötter, frukt och grönsaker) och vara inkomstbringande, där företagandet skall skapa ett ekonomiskt inflöde på gården (där utbildning och kunskap kommer vara den drivande kraften). Företaget Permakultur Västergården, är tänkt att fungera som en utbildningscentrum/kunskapskälla en katalysator för inspiration mot en hållbar livsstil för en hållbar samhällsutveckling.

 Fristående designprojekt:

 • FÖRETAGANDE & TRUSTEESHIP– Här ska det ske en vidareutveckling av en affärsverksamhet som skall få byta inriktning och förankras i permakulturens principer och etik. Här skall företagets nya logotype Företaget skall köpa in nya domäner och utveckla dessa för att skapa inkomster. En grafisk profil skall upprättas och lanseras tillsammans med produkter för försäljning. Företaget kommer även sälja kurser som skall hållas på Västergården samt e-kurser på webb.
 • UTBILDNING, MEDIA, KULTUR och KOMMUNIKATION– I denna kategorin kommer jag att skapa kommunikationsplatser med fokus på kunskapsspridning, m.m. Skapa inspirerande filmer online och även att skapa gratiskurser för att sprida viktig inspiration och kunskap mot en hållbar livsstil och välbefinnande. Det skall även skapas olika typer av grupper för likasinnade online/ i sociala media där kommunikation, inspiration och utbyte av kunskap skall ske.
 • SAMMHÄLLSUTVECKLING – I denna kategorin kommer jag att arbeta för ex. Initiativ till samarbete med bygdegården här i byn och vandrarhemmet i närheten, och om möjligt föreningar, kommunen, och lärosäten i närliggande orter. Jag kommer att arbeta för att lyfta frågor om miljö, kretslopp, att odla hållbart och värdesätta samt främja biologisk mångfald för att inspirera och informera allmänheten om miljö och hållbar livsstil samt utveckla informationskanaler och material för att sprida betydelsen av att mångfaldsfokus skapas som bidrag mot en hållbar samhällsutveckling.

Utveckling av en plats: Målet är att utveckla Västergården till en kretsloppsanpassad, självhushållande samt matproducerande gård med öppen verksamhet och samtidigt vara platsen för återhämtning, njutning och livskvalité för familjen som bor på gården. Gården skall producera stor del av familjens mat samtidigt som vi önskar kunna sälja överskottet. Västergården skall utvecklas till att vara en läroplats för alla som vill lära sig om permakultur, skogsträdgårdsodling, kretslopp, småskalig matproduktion, självhushåll samt uppbyggnad av matjord. Gården skall inspirera omgivningen mot en hållbar livsstil och ökad biologisk mångfald.

Utbildning: Inom denna kategorin planerar jag att förkovra mig i kunskap och gå utbildningar inom presentationstekniker m.m. Jag vill även ”Skugga” lärare under PDC/Certifikatkurser för att lära mig och utveckla ytterligare kunskaper som pedagog inom Certifikatkurser i Permakulturdesign (PDC) och på sikt kunna hålla PDC kurser på Västergården. På vägen dit kommer jag även att utveckla och skapa egna utbildningar inom ramen för affärsverksamheten och utvecklingen av Västergården både på Västergården som Hands On, On Site kurser men även i samarbete med andra utbildningsinstitut som studiecirklar och teoretiska kurser med guidade turer på Permakultur Västergården för praktisk återkoppling av teoretisk kunskap. Jag kommer även engagera mig i att skapa kurser online.

Kontaktuppgifter: mrs.mireille.lewis@gmail.com


Mona M Hallin

Diplomeringsområde: Högsåsen, Gårdsjö (Gullspångs kommun)

Diplomeringskategori:
Startår: 2017

Diplomerad handledare: Helena von Bothmer

Projektetbeskrivning: Utveckling av en plats
Målet är att utveckla vår lantgård på knappa 5 ha till en kretsloppsanpassad, resilient, matproducerande gård med en öppen verksamhet. Gårdens verksamhet ska tillsammans med mina trädgårdsdesignuppdrag ska generera två heltidslöner (åt mig och min make) och producera en stor del av vår mat.
Utbildning
Gården ska utvecklas till att vara en läroplats för andra som vill lära sig om permakultur inklusive kretslopp, småskalig matproduktion, självhushåll, biologisk mångfald, uppbyggnad av matjord och design av ätbara trädgårdar m.m.
Fristående designprojekt
Genom att väva in permakultur i mina trädgårdsdesignuppdrag vill jag bidra till mer hållbara hemträdgårdar samt öka intresset för permakultur. Möjligheten att till fullo integrera permakultur i mina trädgårdsdesignuppdrag är dock begränsad till kundens intresse och önskemål. Dock kan alla designer innehålla mer eller mindre inslag av permakultur och information om detsamma.
Samhällsutveckling
Initiativ till samarbete med skolor och förskolor i kommunen planeras för att bidra till utvecklingen av samhället genom att utveckla ätbara lek – och läroträdgårdar samt att erbjuda studiebesök på vår gård för förskolor och skolor (om intresse finns från skolornas och kommunens sida).
Genom engagemang i föreningen som driver vandringscentrum här i närheten vill jag arbeta för att lyfta frågor om miljö och biologisk mångfald. Detta skulle kunna ske genom att informera allmänheten om miljö och mångfald utefter befintliga vandringsleder och inspirera att ny/nya leder med specifikt mångfaldsfokus skapas.
En samarbetsgrupp med andra som är intresserade av självhushållning, odling och permakultur har nyligen bildats där tanken är att hjälpa varandra praktiskt, utbyta erfarenheter och stötta varandra på olika sätt.
Media och kommunikation
Genom återkommande skribentuppdrag för en trädgårdstidning har jag möjlighet att sprida kunskaper om permakultur till lite bredare lager genom att väva in permakulturtankar i mina artiklar. Ansvarig utgivare för trädgårdstidningen önskar att jag ska skriva en bok om hur vi arbetar med att utveckla gården.
Jag är sedan tidigare van föreläsare och önskar hålla föreläsningar i olika sammanhang även utanför gården. Tanken är att, genom att väva in permakultur i föreläsningar om traditionell trädgårdsdesign, öka kunskaperna om permakultur hos andra än ”redan frälsta permakulturister”.

Kontaktuppgifter: 0730-36 16 24, mona(snabela)frugran.se


Rikard Wingård

Diplomeringsområde: Häröd,/Utegård, Orust

Diplomeringskategori: Fristående designprojekt, utveckling av en plats, utbildning

Startår: 2016

Diplomerad handledare: Helena von Bothmer

Projektetbeskrivning: Diplomeringen fokuserar på regenerativt jordbruk i allmänhet och på kompost, jordanalys och jordförbättring i synnerhet. Den senare delen tar sin utgångpunkt i dr Elaine Inghams arbete kring betydelsen av en levande och rik marknäringsväv (”Soil food web”) för jordens produktionsförmåga. Genom en design av gården Häröd/Utegård (c:a 100 ha) på Orust med påföljande implementering, ämnar jag utveckla mina kunskaper och färdigheter inom regenerativt jordbruk – från integrering av ändamålsenliga produktionssystem till ekonomiska och sociala strukturer. Gården ger också utrymme för utvärdering av komposteringstekniker och olika applikationer av kompostextrakt och kompostteer. De pedagogiska färdigheterna utvecklas genom medverkan på PDC-kurser, workshops och specialinriktade kurser kring regenerativt jordbruk, mikrobiell jordanalys, kompostframställning och kompostbaserad jordrehabilitering etc. En ytterligare del i det pedagogiska arbetet utgör utvecklingen av kursmaterial- och -litteratur för permakulturellt bruk. En översättning av David Holmgrens The Essence of Permaculture kommer t.ex. att publiceras under våren 2016.

Kontaktuppgifter: 070-340 29 98; jazznost@hotmail.com


Johan Marand

Diplomeringskategori: Utveckling av en plats

Startår: 2014

Diplomerad handledare: Ingen i nuläget

Projektetbeskrivning: Design för självhushåll, mångfald och familj på Mörhult Västregård. Implementation och fortsatta förbättringar av en design skapad för en mindre gård (5 ha) där fokus ligger på: matmässig självhushållning (målbild 80 %) för en familj, med inriktning paleolitisk kost. gynnande av kulturlandskapets biologiska mångfald. Inkomstkällor genom gårdens verksamheter. frigörande av tid och energi för familj och rekreation.

Kontaktuppgifter: krunan.se (lansering mars 2015), johan(snabela)krunan.se


Sisko Hirvi

Diplomeringsområde: Gården Hirviland, Eskilstuna.

Diplomeringskategorier: Utveckling av en plats, ett eller flera Fristående projekt samt fortbildning genom Utbildning.

Startår: 2014

Diplomerade handledare: Maria Svennbeck

Kort presentation av diplomeringsplanen: Tillsammans med föreningen Hirvilands vänner utvecklar Sisko en liten gård om c:a 5 hektar åkermark. Målsättningen är att platsen ska visa upp en modell för småskaligt självhushåll med energiförsörjning, matproduktion, djurhållning ekologiskt hållbara byggnader och slutna kretslopp. Processen ska ge utbildningstillfällen inom ett flertal kategorier och platsen ska till slut kunna fungera som ett demonstrationscenter för permakultur.
Utöver detta arbete finns det, om tid ges, en möjlighet för Sisko att planera en design för en liten gård utanför Örebro. Det kommer att visa sig under vägens gång om detta är realiserbart. Hon vill även utforska möjligheten att driva något icke-landbaserat permakultur projekt.
Sisko är också medlem i den lokala omställningsgruppenoch är del i lokala nätverk för resiliens.

Kontaktuppgifter: sisko@hirviland.se

Webbsida:www.hirviland.se


Asya Uhlås (diplomeras via England)

Diplomeringsområde: Bockgården (Rättvik) och Zanzibar (Tanzania)

Diplomeringskategorier: “Site design”, “Site development,” “Media and Communications” och “Business”

Startår: 2012

Diplomerade handledare: Aranya

Kort presentation av diplomeringsplanen: Bockgården är en gammal gård, rik på traditioner. Diplomeringsplanen innefattar design och utveckling av gården så att den blir nästan självförsörjande på mat och skogsfibrer på ett hållbart sätt. Detta samtidigt som den behåller den gamla charmen. En annan del av diplomeringsplanen är att inspirera andra om hållbar livsstil och hållbart företagande via ”Min ätbara trädgård” och gårdsupplevelser.

På Zanzibar omfattar arbetet med att introducera permakultur via träning som ett sätt att förändra attityden for att ta bättre ansvar för miljön. Det handlar också om att lyfta fram goda exempel som finns på ön och att skapa nätverk.

Kontaktuppgifter: asya.uhlas(at)naturbruketsiljan.se; +46-70-355 3081

Webbsida: www.naturbruketsiljan.se; www.minatbaratradgard.se; www.futureofzanzibar.blogspot.com


Christopher Wegweiser

Diplomeringsområde: Valegården, Uppsala

Diplomeringskategorier: Site development

Startår: December 2012

Diplomerad handledare: Helena von Bothmer

Kort presentation av diplomeringsplanen: Tillsammans med Verkstan, en ideell förening och ”medlem i RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, som arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv” så etableras en trädgård i centrala Uppsala. Trädgården ska skapa nya sociala områden och volontärmöjligheter. Den ska också ha ett positivt inflytande på klimatförändring, öka biodiversiteten och ge möjligheter till utbildning. Trädgården ska ta användning av permakulturprinciper, för att ta hänsyn till lokala förutsättningar och använda lokala, förnyelsebara resurser för att skapa ett kretslopp.

Matproduktion står i fokus i trädgården, men också medicinalväxter och andra växtarter som kan användas till djurfoder, naturliga gödselmedel, bränsle och byggmaterial. På Valegården finns det många utmaningar – vind, skugga, tråkiga utsikter, buller, trafik och dåliga näringshalter i jorden. Av dessa anledningar blir det ännu mer spännande att få chansen att omvandla platsen. Projektets mål och visioner är:

 • Att jobba med och för verksamheterna som Föreningen Verkstan driver.
 • Att skapa en visningsträdgård för permakultur och stadsodling.
 • Att odla mat åt kaféverksamheten och Föreningen Verkstans medlemmar.
 • Att använda lokala och förnyelsebara (gärna återvunna) resurser, så gott det går.
 • Att skapa nya sociala ytor.
 • Att städa upp gården.
 • Att skapa utbildningsmöjligheter.
 • Att skapa en ”grön oas”.
 • Att ge alla som vill vara med chansen.
 • Att systemen som byggs upp ska vara helt oberoende av el och energi som inte produceras på plats.
 • Att projektet ska ha en minimal ekonomiskinsats för att visa lätta, billiga, produktiva och estetiska lösningar till matproduktion och alternativa gårdslösningar i svenskt klimat.

Kontaktuppgifter: cwegweiser(at)yahoo.com

Webbsida: https://www.facebook.com/groups/139584586228238/234646820055347/?notif_t=group_activity


Annevi Sjöberg

Diplomeringskategorier: “Utbildning” och “Fristående designprojekt”. De fristående designprojekten innefattar:

 • Odlingsdesign
 • Samhällsutveckling
 • Media, kultur och kommunikation
 • Administration och organisation

Startår: 2011

Diplomerad handledare: Helena von Bothmer

Kort presentation av diplomeringsplanen: Annevis mål med diplomeringen är att utvecklas som designer och att omsätta permakulturellt holistiskt tänkande i reella projekt. Hittills har hon jobbat med projektet Permakultur Stjärnsund som har som målsättning att, med hjälp av Permakultur, skapa ekonomiska och sociala förutsättningar för ett livskraftigt lokalsamhälle i Stjärnsund. Ett samhälle med flertalet verksamheter som i grunden är permanent hållbara och som bygger upp platsens mänskliga och ekologiska resurser snarare än tär på dem. Det är flera personer som jobbar med projektet och de områden som Annevi hittills har fokuserat på är främst de sociala och administrativa delarna samt uppbyggande av en utbildningsverksamhet. Hon arbetar även för att skapa mötesplatser för nätverkande och vill inom diplomeringen utforska möjligheter att inspirera olika målgrupper i samhället att få upp ögonen för permakultur och olika former av Agroforestry.Under 2015 och 2016 kommer Annevi att bland annat arbeta med odlingsdesign i form av en Mångfaldsträdgård. Syftet med diplomeringsarbetet är att visa hur man med hjälp av permakulturens designverktyg kan inspirera till en bärkraftig verksamhet och ett välmående samhälle. Annevi siktar på att avsluta sin Diplomeringsprocess hösten 2016. Nedan följer det tilltänkta innehållet i Annevis Diplomering:

Utbildning: Designat kursinnehåll och undervisat på certifikatkurser i Permakulturdesign (PDC) – Designat kursinnehåll till introduktionskurs till mångfaldsträdgårdar – Organisering av konferenser och andra evenemang – Utveckling av pedagogiska spel – Utveckling och utvärdering av marknadsföringsstrategier för utbildnings- och evenemangsverksamheten – Uppdatering och utveckling av en struktur för Permakultur Stjärnsunds webbplats (Media, kultur, kommunikation)

Odlingsdesign: Design av gemensamhetsodlingen Mälarpiraternas trädgård i Fredhäll, Stockholm och Fridhems allmänna mångfaldsträdgård i Stjärnsund, Södra Dalarna.

Samhällsutveckling: Utveckling av projektet Permakultur Stjärnsund inklusive upparbetade strukturer för administrativt arbete, organisering, mötesmetoder och samarbetsformer – Uppmuntrat till nationella samarbeten och nätverkande inom permakultur.

Kontaktuppgifter: annevi.lakemountain@gmail.com

Webbsida:http://stjärnsund.nu


Joel Holmdahl

Diplomeringsområde: Finngården Rikkenstorp – permakultur på gårdsnivå.

Diplomeringskategorier: ”Site development”

Startår: 2009

Diplomerad handledare: Esbjörn Wandt

Kort presentation av diplomeringsplanen: Arbetet med att implementera en design på Rikkenstorp sträcker sig över hela gårdens verksamheter och pågår och utvecklas sedan 2009. Syftet med diplomeringsarbetet är att kunna visa hur jordbrukets samtliga delar samverkar och hur permakultur som ett planeringsverktyg kan bidra till hållbarhet och bärkraftighet på en mindre gård. Joel arbetar i första hand med att uppnå balans mellan djurhållning, åkerbruk och betesmarker kopplade till platsens geografiska förutsättningar och de resurser som finns att tillgå. Gårdsverksamheterna inbegriper även att upprätthålla en tillväxt i skogen och i betesmarkerna som motsvarar behovet av ved och virke.

Målsättningen är att med hjälp av Permakultur lyckas skapa ekonomiska och sociala förutsättningar för en långsiktig verksamhet på Rikkenstorp. En verksamhet som givetvis i grunden är permanent hållbar och som bygger upp platsens resurser snarare än tär på dem. Det sker i dag försäljning av både kött och grönsaker från gården, som likt hantverk, kurser och stuguthyrning står för en ekonomisk inkomst.

Arbetet på gården innefattar silvopasturala system, permanenta vallar, rotationsbeten, forest farming, kontinuitetsskogsbruk, intensivodlingar och skogsträdgårdar m.m. Inom social permakultur arbetar de med att bygga upp förutsättningar för flera åretruntboenden och en fortsatt volontärsverksamhet. På gården finns idag får och höns vilket under 2014 kommer kompletteras med kor. Arbetet med vattenresurserna har kommit ganska långt men har fortfarande förbättringar som behöver göras. Vad gäller avlopp och energi är de fortfarande bara i startgroparna.

Kontaktuppgifter: Joel@rikkenstorp.se

Webbsida: www.rikkenstorp.se www.facebook.com/rikkens


Klara Hansson (diplomeras via England)

Diplomeringsområde: ”Permaculture as a livelihood”, ”Permakultur som ett levebröd”.

Diplomeringskategorier: Business, Education, Site Development, Administration and organizational design, Communications, Community Development.

Startår: 2013

Diplomerade handledare: Peter Cow, UK Permaculture Association

Kort presentation av diplomeringsplanen: Klaras mål är att utvecklas som designer med fokus på att återuppbygga ekosystem, både i staden och på landsbygden, och att göra detta begripligt för allmänheten. Genom att driva ett företag som hon designat enligt permakulturens etik och principer kan hon arbeta inom flera områden.

 • Utbildning: Intro till permakultur, permakulturcaféer, stadsodling, vilda, ätliga växter.
 • Gemensamhetsodlingar: Lokala, småskaliga odlingar där det fleråriga växtmaterialet introduceras till allmänheten. Skapa kontakter med andra boende i närområdet. Utbilda genom säsongsbaserade aktiviteter, odlingsmiddagar, kompostkurs etc
 • Ideellt arbete med permakulturbaserade organisationer: Permakulturförenignen i Sverige, Skogsjordbruk Väst, Omställning Göteborg, European Permaculture Teachers Network. Hur kan dessa nätverk mha permakultur skapa möjligheter, stärka såväl gruppen som individen, aktivt arbeta över gränser: Åldrar, kulturer, subkulturer, stadsdelar, klass, etnicitet, kön etc.

Kontaktuppgifter: klara@stadssallad.se, 0704-406504

Webbsida : www.stadssallad.se


Christian Odberger och Margaretha Stuguland Odberger

Diplomeringsområde:Permakulturhus med Skogstradgård

Diplomeringskategorier:Site Development

Startår:2009

Diplomerade handledare:Bertil Thermaenius

Kort presentation av diplomeringsplan: Christina och Margaretha har valt att utveckla platsen de bor på, vilket är ett vanligt litet trähus från 1939 som ligger på en lugn gata, innanför tunnelbanan men ändå med en naturnära känsla. Kärnan med projektet var att göra ett experiment: Hur ska man kunna omvandla ett energikrävande hus och leverne, som påminner om många andra svenska familjers, till ett hållbart i praktiken?

Förutom den egna tomten som har intensivodlingar, skogsträdgårds-inslag samt odlingslådor på taket, har de även gerilla-odlat en Skogsträdgård på kommunens mark i närheten med nätverket Tillväxt (vilket vi haft mycket stor delaktighet i att driva). Alla projekt, konstruktioner, uppfinningar etc. har blivit mycket väl dokumenterade och ska bli en hemsida så småningom. Vi har nu även börjat lägga upp projekten på Youtube i form av filmer. Detta för att andra ska kunna ta del av våra erfarenheter och för att vi vill bidra till att samhället i stort lättare ska kunna ställa om.

Kontaktuppgifter:
0739229923 (C), 0738045039 (M) margaretha.stuguland@yahoo.com,christianodberger@yahoo.se

Webbsida:www.grontliv.se


Jan Gustafsson-Berge

Diplomeringsområde:Lövudden utanför Linköping

Diplomeringskategorier:Site development

Startår:2010

Diplomerade handledare:Letar handledare

Kort presentation av diplomeringsplan: Jan utvecklar ett ekologiskt fritidshus med halvårsboende och en hög grad av resiliens och självförsörjning. Han arbetar också med att arrangera kurser både i Linköping och vid hans hus Lövudden kring permakultur och relaterade temaämnen. Han har en blogg och skriver en bok om permakultur som påbörjades i slutet av 2012.

Målsättningen ska vara att utveckla ett ekologiskt fritidshus på landsbygden med ett halvårsboende utsträckt över alla årstider, med sikte på ett kommande helårsboende. Platsen ska ha kapacitet för en hög grad av resiliens och självförsörjning med avseende på grundläggande behov av vatten, livsmedel, energi, boende, materiella resurser, fysisk/psykisk hälsa, information, transporter och social samvaro. Lövudden ska också fungera som en inspirationskälla och en katalysator, ett kunskaps- och utbildningscentrum för spridning av permakulturens idéer och praktiska tillämpningar, särskilt för det närliggande geografiska området. Lövudden ska vara en plats för det goda livet.

Kontaktuppgifter:013-145140, kosmotopia@gmail.com

Webbsida:http://eldoga.wordpress.com