Diplomerade

För tillfället har vi 27st diplomerade i norden. 12st i Sverige, 9st i Danmark, och 6st i Norge.

De Diplomerade i Sverige är

Jona Elfdahl, Andreas Jonsson, Henrik Haller, Philipp Weiss, Maria Svennbeck, Guy Miklos, Esbjörn Wandt, Richard Perkins, Helena von Bothmer, Lennart Pranter, Bertil Thermanius, Peter Norrthon

De Diplomerade i Danmark är

Tony Andersen, Jesper Saxgren, Poul Erik Pedersen, Mira Illeris, Esben Schultz, Cathrine Dolleris, Tycho Holcomb og Karoline Nolsø Aaen, samt Petra Dall.

De diplomerade i Norge är

Frederica Miller, Herwig Pommeresche, Ingvald Erga, Jan Martin Bang,
Julio Perez, Marianne Leisner


Jona Elfdahl

Diplomeringskategorier: Site development, Comunity development

Diplomeringsår: 2019

Diplomerade handledare: Esbjörn Wandt, Helena von Bothmer

Kort presentation av diplomeringsarbetet:  Jona utgår från att vi inte är konsumenter utan skapande varelser med flexibel inteligens. Att vår kreativitet, den konstnärliga prossessen är männsklighetens medecin mot kapitalismen.

Jona driver kulturplatformen och konstnärsgruppen Gylleboverket tillsammans med Etta Säfve på en nedlagd skrot på Österlen i Skåne. Diplomarbete är uppdelar i två delar.

Den ena är en Permakulut-design över Lilla skräddaröd, en gård på 4 hektar 2 km från Gylleboverket. Jona och Etta bor på gården och driver där en av sveriges första nötodlingar med Valnötter, Mandlar och Kastanjer utifrån skogsträdgårdens principer.

Den andra delen är en design över en Permakulturfestival, ”Tankesmedjan” på Gylleboverket 2018.

Var är du verksam idag? Jona har kurser och temadagar, och föreläsningar om Permakultur, Skogsträdgårdsodling, Holistisk nötodling och Social skulptur fr.a på Lilla Skärddaröd och på Gylleboverket men även i andra samanhang.

Länk till diplomarbete: Design Lilla Skräddaröd-5

Jona design.Bilaga1.liten  jona design bilaga2.liten

Kontaktuppgifter: Jona.elfdahl@gmail.com

Webbsida: www.jonaelfdahl.com

                       www.gylleboverket.se


Andreas Jonsson

Diplomeringskategorier: Site development

Diplomeringsår: 2018

Diplomerade handledare: Esbjörn Wandt, Helena von Bothmer, Marianne Leisner

Kort presentation av diplomeringsarbetet:  Diplomarbetet beskriver hur jag har designat och utvecklat vår plats, vårt sociala sammanhang och vår ekonomi ur ett holistiskt perspektiv. Med specifika målsättningar inom Självhushållning, Energi, Socialt Nätverk & Lärande och Resilient Ekonomi så går designen igenom nio olika designade system som är integrerade i en helhet. Arbetet tar fysiskt avstamp i Vånga, Skåne där jag bor och verkar. Jag arbetar med permakultur genom att triangulera det vetenskapliga perspektivet (Humanekologi), ett spirituellt perspektiv (meditativt) och ett essentiellt synsätt (Enneagram of Personality).

Var är du verksam idag?  Jag undervisar i permakulturdesign, och konsulterar inom vattenhantering, vattenrening och kretsavlopp. Jag är idag också permakulturlärare och rektor på Holma Folkhögskola, där jag tillsammans skolans fantastiska personal, jobbar med att designa, implementera och underhålla synerigeffekterna som uppstår i mötet mellan sociokratisk organisering och permalkultur. Som en fast medlem av SociocrayForAll så arbetar jag i gränslandet mellan sociokrati och permakultur globalt.

Länk till diplomarbete: Diplomansökan Andreas Jonsson

Kontaktuppgifter: 4ndre4s@gmail.com

Webbsida: www.rotad.nu


Henrik Haller

Diplomeringskategorier: Site development, Research

Diplomeringsår: 2018

Diplomerade handledare: Maria Svennbeck, Helena von Bothmer

Kort presentation av diplomeringsarbetet:

Jag började anlägga gården Casa Montesano 2005. Då var det en 4 hektar betesmark, i en av Nicaraguas mest skövlade regioner. Under åren har jag planterat tusentals träd som nu ger grödor till husbehov och försäljning. Gården är designad som en produktionsenhet men sedan 2008 även som säte för den lokala NGO:n CIPP (Centro Integral para la Propagación de la Permacultura) som jag var med och grundade. CIPP´s främsta mål är att sprida permakultur som ett redskap för fattigdomsbekämpning till Nicaraguanska bönder. I Sverige representeras CIPP av föreningen PERMANIC (Folkbildning genom Stödförening för Permakultur i Nicaragua). Sedan 2012 har Casa Montesano även ett forsknings- och undervisnings-samarbete med Avdelningen för Ekoteknik och Hållbart Byggande på Mittuniversitetet i Östersund. Jag har byggt upp en försöksstation på gården där vi utför pilotskale-experiment inom bioremediering . Dessutom handleder jag studenter som beviljats MFS-stipendier för att besöka Nicaragua och skriva master- eller kandidat-uppsats. Jag har också sökt (och beviljats) EU-medel för mer hands on-undevisning i form av projektet” Green Entreprenuers Overseas” då Casa Montesano tog emot tre volontärer under 5 månader som handleddes i diverse Permakultur relaterade uppgifter.

Var är du verksam idag?  [kommer snart]

Länk till diplomarbete: Diplomansökan Henrik Haller

Kontaktuppgifter: henrik.haller@miun.se

Webbsida: www.sfpin.org (PERMANIC) www.cippnicaragua.org (CIPP)


Philipp Weiss

Philipp Weiss

Diplomeringskategorier: Site development, Education

Diplomeringsår: 2015

Diplomerad handledare: Esbjörn Wandt och Frederica Miller

Kort presentation av diplomeringsarbetet:
Diplomeringsarbetet handlar om att utveckla mitt hem i Hälsingbo och tillhörande Puttmyra skogsträdgård med hjälp av permakultur. Målet är att utveckla ett resurssnålt och resilient boende och uppnå en viss grad av självförsörjning på mat genom våra odlingarna. Utmaningen med skogsträdgården är att tillämpa konceptet på vår kalla odlingszon och vi fokuserar särskilt på odling av nötter som klarar av vårt klimat. Kunskapsspridning är viktigt för mig och jag undervisar både på certifieringskurser i permakulturdesign och på specifika kurser om skogsträdgårdar samt hållbart byggande. Undervisningsverksamheten sker i första hand genom projektet Permakultur Stjärnsund, som också har till syfte att bidra till att skapa ett resilient och livskraftigt lokalsamhälle i Stjärnsundsbygden, samt att vara en förebild för andra platser i Sverige och runtom i världen.

Var är du verksam idag? Jag undervisar främst inom permakulturdesign och skogsträdgårdsodling, håller regelbundna föredrag inom ämnet, har en liten plantskola för skogsträdgårdsväxter och skriver Skogsträdgårdsbloggen.

Länk till diplomarbete: Philipp Weiss Diplomering

Webbsida: http://skogsträdgården.stjärnsund.nu

Mail:weiss.philipp@gmail.com


Maria SvennbeckMaria_S

Diplomeringskategorier: Design consultancy and site Implementation, Community development, Course design and implementation, Education

Diplomeringsår: 2014

Diplomerad handledare: Helena von Bothmer

Kort presentation av diplomeringsarbetet: Jag har valt att göra tre “Design consultancy and site Implementation” vilket betyder att jag gjort designs på tre olika gårdar/trädgårdar som jag också har anlagt och skött under minst ett år vardera. En annan design är för min första introduktionskurs jag höll 2011 som alltså är en “Course design and Implementation Min sista kategori är inom utbildning (Education) och visar på hur jag har gått från att vara deltagare på permakulturkurser runt om i världen vidare till att skugga och assistera lärare och numera hålla egna kurser.

Var är du verksam idag? Jobbar som trädgårdsmästare i det egna företaget Holistic Gardening, och håller introduktionskurser och certifieringskurser i permakultur främst i Stockholmsområdet.

Länk till diplomarbete: Maria Svennbeck Diplomarbete.pdf

Webbsida: www.holisticgardening.se

Är du handledare för diplomander: Maria handleder Sisko Hirvi (startår 2014)


Guy MiklosGuy_M

Diplomeringskategorier: Site design, Site development, Site establishment

Diplomeringsområde: Varmtempererade norra Portugal och hett ökenklimat i urbana Arizona, USA

Diplomeringsår: 2014

Diplomeradhandledare: Ingen handledning, utan omfattande litteraturstudier, praktik, samt guideboken & kriterierna för Diploma System 5.2 från Brittiska Permaculture Association.

Kort sammanfattning av arbetet: Diplomportföljen består till hälften av arbetet med att omvandla en förfallen vingård i lantliga Portugal till ett perennbaserat matproducerande system. Resten omfattar ritningar för en allmän stadspark; för torksäkring av en 248 hektar gård med Keyline-planering; samt två ökenträdgårdsprojekt i Arizona, ett av dem i en stadsbakgård och det andra en tomtlösning för ett välgörenhetssamfund för hemlösa i ett industriområde. Några specifika saker i portföljen som kan vara av intresse är:

 • Bioingenjörsstärkta däcktrappor
 • Grusskördande kontursdiken
 • Torkträningssystem för trädrötter
 • Ögonblicklig urskogstopografi
 • 10 användningar för ett illegalt träd
 • Förmildrande av oljud som orsakats av katabatiska vindar
 • Flerfaldsodling för en olivlund
 • Riktade viktade grafer för modellering av resursöverföring
 • Ökenskogsträdgård förenad med parkering

Länk till designportfölj: https://www.permaculture.org.uk/knowledge-base/design/diploma-portfolio-guy-miklos

Kontaktuppgifter: guy(at)dsv.su.se

Verksam idag: Sverige, Portugal, USA

Webbsida: http://www.wwoof.pt/hosts/home/10563-quinta-do-barbeito/

Handledare?: Sysslar endast indirekt med handledning: Guy samarbetar på ett förslag till en kriteriumbaserad vägledning med stödmallar, som avser att hjälpa diplomander att styra sitt eget lärande mot en portfölj av hög kvalitet. Motiveringen till detta är att avhjälpa bristen på handledare, avståndshinder, kostnader, osv. men främst för att diplomander skall utveckla sin förmåga till självstyrt lärande genom att arbeta strukturerat och konsekvent mot kvalitativa mål.


Esbjörn WandtEsbjrn_w

Diplomeringsår: 2011

Diplomeringskategorier: ”System establishment and implementation” och ”Education”

Diplomeringsområde: Skogsträdgården och dess plats i permakultur. Skogsträdgården på Holma i Skåne

Diplomeradhandledare:Poul Erik Pedersen

Kort sammanfattning av arbetet: I samarbete med Arne Jansson designade och anlade Esbjörn en skogsträdgård på Holma gård i Höör. Arbetet började 2004. Med utgångspunkt från dessa erfarenheter redogör Esbjörn i diplomarbetet varför skogsträdgårdar kan utgöra ett värdefullt komplement i en hållbar helhetslösning av vår matförsörjning här i Norden. Den viktigaste erfarenheten från Holma är att de, genom att använda några enkla principer, kunde bygga upp ett relativt självskötande odlingssystem, som ger stor och varierad skörd. Principerna ger en robust grund för ett komplext system, som kan utvecklas och förfinas i det oändliga. Den biologiska mångfalden, med många gynnsamma kopplingar mellan organismerna, ger ett bra resursutnyttjande, hög produktion och stor motståndskraft mot förändringar.Det kan även finnas många gynnsamma kopplingar mellan skogsträdgården och det omgivande ”agroekologiska” systemet. Esbjörn pekar också på skogsträdgårdens potential som en katalysator i omställningen till ett starkt lokalsamhälle och utvecklingen av ett nytt paradigm i vår relation till naturen.Skogsträdgården är i sig ett paradexempel på tillämpning av permakulturprinciper och den passar bra in som element i en större permakulturdesign.

Länk till designportfölj:
skogsträdgården i permakultur.pdf
skogsträdgården på holma.pdf

Kontaktuppgifter:
esbjorn.wandt@gmail.com

Verksam idag:
Glokala folkhögskolan i Malmö. Skogsträdgården på Holma i Höör.

Webbsida:
Skogsträdgårdens vänner. http://skogstradgardensvanner.se/

Handledare?: Jag handleder Joel Holmdahl och Philipp Weiss


Peter NorrthonPeter_N

Diplomeringsområde: Hållbart skogsbruk, Hällskogen, södra Bohuslän

Diplomeringskategorier: ”Site development”

Diplomeringsår: 2011

Diplomerad handledare: Bertil Thermænius

Kort presentation/sammanfattning av arbetet: Hällskogen omfattar ca 30 ha skogsmark i södra Bohuslän. Vid förvärvet 2008 bestod skogen av ca 75% gran på mark av god bonitet. En ekonomisk förening bildades med ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta skogsfastigheten Sågen 1:47 i Svenshögen på ett ekologiskt sätt, som samtidigt ger en god ekonomisk avkastning. För att befrämja hållbarhet och biologisk mångfald skall kontinuitetsskogsbruk tillämpas och permakultur vara en ledstjärna. Avverkning skall vara skonsam med satsning på kvalitetsvirke av olika trädslag. Vid föryngring skall lövträd prioriteras för att få en så blandad skog som möjligt. En kontinuitetsskogsbruksplan upprättades och en avverkning skedde av sex ha enligt metoden NaturKultur. Med de goda erfarenheterna och efter studier avmetoden Lübeckmodellen gick Peter vidare och arbetade in permakulturs principer som underlag för en ny skogsbruksplan.

Länk till sammanfattning av designarbetet:

Kontaktuppgifter:peter@norrthon.com


Richard PerkinsRichard_P

Diplomeringskategorier: Site Development, Education, Consulting

Diplomeringsområde: Permaculture Consulting, CSA crop planning, Community Development, Tropical Agroforestry
Systems, Business Design, Micro homes.

Diplomeringsår: Accredited 2008 (UK) Richards Diploma was Pre-Digital.

Diplomerad handledare: Angus Soutar, Rod Everitt.

Kort sammanfattning av diplomeringsarbetet: Richards Diploma focused on various project site design & developments including Household properties, University community gardens & Farm Design work. Also covered various Micro- home design & builds culminating in a Yurt business based on managed coppice. As his work moved into teaching & consulting he also conducted educational design projects.

Verksam idag : Richard continues to teach & consult globally based out of our farm in Värmland. Richard is an experienced Permaculture designer-educators & Keyline practioners, Richard works professionally in every major climate zone across several continents consulting to projects, farms & industry. He has led over 30 PDC trainings as well as dozens of other specialist courses, practicums and seminars as a certified teacher with the Permaculture Research Institute of Australia (Certified Trainer No. 24) and the Permaculture Association of Great Britain. Areas of focus today are:

 • Farm Scale Permaculture
 • Keyline Design
 • Whole farm planning
 • Water systems
 • Holistic Management
 • Agroforestry & Perennial cropping
 • Integrated animal systems
 • Soil regeneration
 • Educational design

Webbsida: Ridgedale Permaculture http://www.ridgedalepermaculture.com

Kontaktinformation: integralpermanence@gmail.com

Handledare? Richard acted as a Diploma Tutor with the UK PC Association but is no longer available for Tutoring


Helena von BothmerHelena_v_B

Diplomeringsområde: ”Community development” och ”Site development”

Diplomeringsår: 1998

Diplomerad handledare: Tony Anderson

Kort presentation/sammanfattning av arbetet:Community development: En kartläggning av inflöden av livsmedel/råvaror till ön Koster. Förbrukning här fördelat över säsong. En analys av utflöden av näringsresurser från Koster genom främst avloppssystemen. En uppskattning av marbehov och arbetskraftsbehov för att totalt sett öka självförsörjningsgraden på ön. Site development: Helena och hennes man köpte sin lilla gårdsbruk 1993 och började så småningom planera gården efter pk principer och utifrån deras egna mål om försörjning och verksamhet. Arbetet gick ut på att designa gården som legat helt övergiven sedan 60-talet och var igenväxt. Att beskriva hela processen. Sedan dess har etablering och drift tagit fart och grunden lades till stor del då fast förändringar sker givetvis hela tiden. De utvecklar, lägger till och tar bort! Helena har hållit Certifieringskurser på Koster sedan 1998 och även medverkat i kurser dessförinnan med bland annat Bertil Thermenius, Dan Frendin mm

Länk till sammanfattning av arbetet:

Kontaktuppgifter: Tel. 070 256 3401 helena@kosterstradgardar.se

Var är du verksam idag?: Arbetar som trädgårdsmästare och VD på Kosters Trädgårdar på Sydkoster

Webbsida: www.kosterstradgardar.se fb: Kosters Trädgårdar

Är du handledare? Helena handleder Christoffer Wegweiser 2015


Lennart PranterLennart_P

Diplomeringsområde: Design och utveckling av S.t Hansgården till en pedagogisk-ekologisk-integrerande gård

Diplomeringsår: 1998

Diplomerade handledare: Systemet med handledare fanns inte då. Lennart pratade med Tony Andersen, Max Lindeger, Bill Mollison och David Holmgren

Sammanfattning av arbetet: Design och utveckling av en stadsbondgård med syfte att skapa en plats där pedagoger får stöd i sitt arbete med ungdomar. Gården skulle göra ekologiska sammanhang tydliga så att människor får lättare att se sig själva som en del av ett ekologiskt system. Gården skulle också vara en plats där unga personer lätt kan se vilken social roll de kan ta och hur de kan ta ansvar och göra avtryck i samhället.

Länk till sammanfattning av arbetet:

Är du handledare?: Lennart handleder inga diplomeringsarbeten men däremot handleder han personer som är intresserade av hantverk i naturmaterial. De får vara med och bygga allt från hus till naturlekplatser.

Verksam idag?: Bygg- och projektledare på Lunds Kommun.


Bertil Thermanius

Diplomeringsområde: Hus, uthus och system för lokal livsmedelsförsörjning bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet

Diplomeringskategorier: Manufacturing; Design och/eller produktion för etablering och drift av permakultursystem

Diplomeringsår: 1995

Diplomerade handledare: Olika pionjärer i permakultur

Kort presentation/sammanfattning av arbetet: Bertils arbete handlade om hur hus och uthus kan utformas som del i ett lokalt livsmedelsproducerande system. Det handlade dels om hur befintliga resurser i form av uthus och lokal kunskap på landsbygden kan tas till vara, dels om hur kompletterande uthus i liten skala för både stad och land kan utformas. Dessutom handlade det om ekologiska och flexibla bostadshus för växlande familjeförhållanden och för flera generationer och om systemlösningar för kretsloppsboende i småstad eller på landet.

Länk till sammanfattning av arbetet: Arbetet är publicerat i Permakultur, Nordisk Nyhetsbrev nr 30, Årsbok 1995 s 33-38.

Verksam idag?: Pensionär med egen arkitektverksamhet

Är du handledare?: Nej


Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb blev diplomerad 21 januari 2017 vid Nordiska Mötet. Arbetet till hör kategorin ”Utveckling av en plats” (Site Design) Deres handledare var Tony Andersen (Danmark). Esbjörn Wandt (Sverige) var extern handledare, och Helena von Bothmer (Sverige) opponent. Du kan läsa deres diplomarbete här:

Site development


Cathrine Dolleris blev diplomerad i England, via det Engelska diplomsystemet, i november 2014. Cathrine har vidarutbildat sig till handledare (diploma tutor) i det engelska systemet (5.2) och har diplomander i både det engelska och det nordiska systemet. Du kan läsa hennes 10 designer här:

Strawbale house at Birkegårdens Haver
Public relations project
Seaweed mulch
Setting up a LAND project in Denmark
Permaculture teacher design
Flex oven design
Designing the Action Learning Pathway
Homestead design Kattehærhus
Forest garden design
Universal tea

Webbsida:  http://www.geoliv.dk


Frederica MillerFrederica Miller

Frederica blev diplomerad 1990 innom kategorin «site design» med Margrit og Declan Kennedy som handledare. Hon är arkitekt med specialinriktning på ekologiskt byggande och planlägging. Frederica var med och arrangerade de första permakulturkursena i Norge, och bidrog till uppstarten av Norska permakulturföreningen. Hon håller ofta kurser och föredrag, och driver Sletta Permakultursenter på Nesodden med sin man Julio Perez. Mer info: www.gaiaarkitekter.no/hjem-oslo

Kontakt: frederica@gaiaarkitekter.no / 913 45 677


Herwig PommerescheHerwig Pommeresche

Herwig blev diplomerad 1990 med Max Lindegger och Margrit Kennedy som handledare. Projekteten han diplomerade sig utifrån hette «Hjemmelaget verdensbilde» och «Vi trenger ikke dra helt til Australia». Han är utbildad arkitekt och har tagit flera avancerade permakultur kurset, bland annat inom undervisning. Sedan 1988 har han byggt upp «Det lille humussfæremuseum“ i Norge och «Humuseum» i Tyskland. Herwig publicerar mange texter, och erbjuder handledning, planlägging och undervisning.

Kontakt: herwig.pommeresche@gmail.com / 51 43 92 37


Ingvald ErgaIngvald Erga

Ingvald blev diplomerad i 1998 innom kategorin «site design» med Herwig Pommeresche som handledare. Erga Gard var huvudprojektet, tillsammans med flera trädgårdsdesigner. Vid sidan av att driva den ekologiska kursgården Erga Gard har han de senaste åren hållt i flera permakulturkurser på Madagaskar. Han jobbar sedan länge som miljörådgivare i Grønn Hverdag, och jobber nu som ”fagansvarlig ytre miljø” på Stavangers flygplats Sola.

Kontakt:  ingvald.erga@kleppnett.no / 959 33 548


Jan BangJan Martin Bang

Jan blev diplomerad 2006 innom kategorierna «education» och «community development» med Frederica Miller som handledare. Huvudprojektet var boken «Ecovillages», som täcker läroplanen til permakultur design kurs (PDC) med särskild betoning på ekobyar. Jan är utbildad både som lärare och inom landbruk, och har jobbat med undervisning innom permakultur och ekobyrörelsen i manga år. Han har gett ut en lång rad med böcker. Mer info: www.permakulturisten.com

Kontakt: jnbng49@gmail.com / 481 29 653


Julio PerezJulio Perez

Julio blev diplomerad 2014 innom kategorin «research» med Helena von Bothmer som handledare. Temat var «lera som byggematerial». Han är utbildad arkitekt från Chile och en av pionjärerna innom miljövänligt byggande og trädgårdsbruk i Latin-Amerika. Julio grundade ett chilenskt center for permakultur, och håller nu för tiden kurser och föredrag i Norge. Han driver Sletta Permakultursenter på Nesodden med sin fru Frederica Miller. Mer info: www.gaiaarkitekter.no/hjem-oslo

Kontakt: julio@gaiaarkitekter.no / 984 36 763


Marianne LeisnerMarianne Leisner

Marianne blev diplomerad 1990 med utgångspunkt från manga års arbete med permakultur. Hun är utbildad landskapsarkitekt, och har jobbat som allt ifrån lektor i trädgårdsbruk och växtinspektör till projektledare för många olika gröna projekt. Marianne har varit med och gett ut flera böcker, och håller kurs i bl.a. permakultur og skolträdgårdar. Mer info: www.gaia-tjome.no

Kontakt: marianne@gaiaarkitekter.no / 400 45 945