Vill du diplomera dig?

Vill du diplomera dig?

Om du vill utöka dina studier och din praktiska skicklighet inom permakultur, kan du ansöka om att få detta erkänt och formellt intygat genom diplomering av Nordiska Institutet för Permakultur. Efter godkänt arbete och presentation av detta tilldelas du ett Diplom i Permakulturdesign.

Diplomeringsprocessen i permakulturdesign bygger på självstyrd planering och lärande. Hur lång tid du behöver för att diplomera dig är individuellt, men minimum 2 års arbete efter du fått ditt PDC certifikat krävs för att kunna ansöka om diplomering.

Nedan finner du riktlinjer för processen och olika kategorier/områden man kan välja mellan i ditt diplomeringsarbete. Riktlinjerna är till för att ge inspiration och ramverk för diplomeringsarbetet men de är flexibla och processen är öppen för alternativa metoder och innehåll.

Bakgrund

Som diplomerad så ansvarar du för att permakultur som begrepp och praktik bevaras intakt och sprids vidare.

Diplomet är först och främst ett slags licens, som Nordiska Permakultur Institutet ger för att formellt bekräfta att den diplomerade kan:

– Vara representant för permakulturrörelsen inför allmänheten på egen hand

– Kvalitetssäkra PDC kurser, och arrangera PDC kurser på egen hand

– Kvalitetssäkra projekt, och bedriva professionell design rådgivning på egen hand

Därför ingår det i kraven för att få diplom att du demonstrerar en ingående förståelse av permakulturens etik, principer, och metoder, och du kan förmedla dem, att du har producerat en omfattande portfölj av designarbete och att dina designer visar din förståelse. Det är personer som tilldelas diplom, inte platser.

Geografiskt område

Det nordiska diplomsystemet har som huvudsakliga fokus att hälpa bygga upp en advancerad praxis och förståelse för permakultur i en nordisk kontext. Det är också tillåtet att diplomera sig utifrån arbete gjort utanför norden, men i så fall måste du hitta en handledare bland de diplomerade i norden innan du registrerar dig som diplomand. Prata med diplomansvariga vid permakulturföreningen i ditt land om du vill få hjälp eller mer information. I Sverige kan du få kontakt via e-mail till diplom@permakultur.se

Diplomkategorier

Diplomkategorierna nedan visar vilka områden som du kan inkludera i ditt diplomarbete. Du kan välja att göra ditt arbete inom en kategori eller flera kategorier, och varje design som ingår i ditt diplomarbete, kan tillhöra en eller flera kategorier (Kategorierna bestämdes internationellt vid IPC4 i Nepal 1991)

 • Site Design. (Fristående designprojekt). Projekt-design / Professionell design-rådgivning.
 • Site development. (Utveckling av en plats). Flera designs, implementerade på samma plats och utvärderade under en längre tid.
 • Education (Utbildning). Design för och arbete med permakulturutbildning och -träning
 • Administration. Design av och arbete med organisations- och administrationsmetoder i linje med permakulturens etik.
 • Architecture. (Arkitektur). Projekt-design / Professionell design-rådgivning inom arkitektur med hjälp av permakulturens metoder och i linje med permakulturens etik.
 • System establishment and implementation. (Etablering och implementering av system). Design, etablering och utvärdering av system och metoder, som är viktiga för permakulturdesign och implementering.
 • Trusteeship. Design, etablering och upprätthållande av juridiska strukturer för bevarande av markägande för permakulturändamål.
 • Community development. (Samhällsutveckling). Design, etablering och upprätthållande av ekobyar, permakultur i lokalsamhällen eller gemensamhetsodlingar, inom ett bio-regionalt sammanhang.
 • Research (Forskning). Skapande av ny forskning som signifikant bidrar till permakulturens utveckling.
 • Finance (Ekonomi). Design, etablering och upprätthållande av ekonomiska system, som kan utgöra verkliga alternativ till konventionella ekonomiska system.
 • Media and communications. (Media och Kommunikation). Design av och arbete med att förmedlande och spridande av permakultur, som signifikant bidragit till att öka kännedomen om permakultur i samhället.
 • Manufacturing (Verktyg/Tillverkning). Design och framställning av relevant teknologi, tillverkningsmetoder eller verktyg som signifikant bidragit till design och implementering av permakultur system.
 • Farming and farming systems (Odling och odlingsystem). Design och implementering av odlingssystem, inkl. Ekosystembaserad anuell odling, Regenerativa jordbruk, Kolbindande jordbruk, skogsträdgårdar, agroforestrysystem och hållbart skogsbruk med hjälp av permakultur.
 • Business (Företagande/Affärsverksamhet) Design och etablering av nya företag och affärsmodeller i linje med permakulturens etik och principer och/eller anpassning av existerande företag till att vara i linje med permakulturens etik, med hjälp av permakulturens principer och verktyg.

Diplomprocessen

 • Registrering – Du anmäler dig som diplomand genom permakulturföreningen i ditt land. För att kunna bli diplomand ska du ha PDC certifikat som är godkänt av föreningen och vara medlem i föreningen. Vid anmälan ska du också berätta varför du vill diplomera dig, och varför du valt att göra det genom det nordiska diplomsystemet.
 • Handlingsplan – Vi rekommenderar att du väljer en handledare, väljer vilka kategorier du vil arbeta med, och att du gör en plan eller design för ditt diplom, med din handledares hjälp, för att få en överblick över vägen fram till diplomet: en så kallad ”action learning pathway”. För att bli diplomerad måste en diplomerad handledare, godkänd av Nordiska Institutet, godkänna ditt diplomarbete. Genom att välja en handledare och göra en handlingsplan tidigt kan du försäkra dig om att arbetet du gör kan ligga till grund för ett diplom, men också arbete gjort utan handledare och handlingsplan kan ligga till grund för ett diplom, om det blir godkänt i ett senare skede.
 • Forma eller ingå i ett diplomgille – Vi rekommenderar också att du söker upp andra diplomander för att skapa, eller ingå i redan formade Diplomgillen (Diploma Guilds) där du kan få stöd och utbyta idéer med andra.
 • Presentation på hemsidan – Vi rekommenderar också att du presenterar dig och ditt arbete som diplomand på Nordiska Permakultur Institutets hemsida och hemsidan för permakulturföreningen i ditt land. Det rekommenderas bl.a. för att det gör det lättare för andra diplomander att få kontakt med dig för eventuella samarbeten.
 • Granskning – Tidigast efter två års arbete, när du tycker att din diplomportfölj är färdig, kan du begära att få ditt arbete bedömt för att se om din portfölj uppfyller kraven för att bli diplomerad. Din handledare ska godkänna diplomportföljen, och därefter väljs en extern handledare. Du kan själv föreslå en extern handledare eller så kan din handledare kan göra det. Den externa handledare ska vara godkänd av Nordisk Institutets sekretariat. Granskningen utförs av en extern handledare för att säkra kvaliteten på arbetet. Externa handledaren kan vara från ett icke-nordiskt land.
 • Publicering – När båda handledarna bedömer att ditt arbete är färdigt skickar du in det till permakulturföreningen i ditt land, minst 3 månader innan det Nordiska möte där du tänkt göra din presentation. Därefter publiceras det på Nordiska institutets hemsida, och skickas ut till alla diplomerade. Samtidigt väljs en opponent i samråd med Nordisk Institutets sekretariat. Det kan vara bra att också presentera ditt diplomarbete i en artikel i Nordiska Permakultur-tidskriften.
 • Presentation – Sista steget innan du kan bli diplomerad är att presentera ditt diplomarbete vid Nordiska Mötet, som sker en gång om året. Beroende på antalet diplompresentationer vid Nordiska årsmötet, får du åtminstone 45 minuter att presentera ditt arbete samt efterföljande 15 minuter utfrågning av först diplomhållare/opponent och sedan övriga närvarande på mötet. Om det inte är så många diplompresentationer, kan du få mer tid.
 • Godkännande – Det slutgiltiga godkännandet av arbetet sker på Nordisk mötet av de närvarande diplomerade helst med konsensus och med minst 2/3 majoritet.

Om du har ett mångårigt permakulturprojekt, som ligger till grund för din diplomansökan, kan du korta processen. I så fall kan du begära särskilt undantag från Nordiska Institutets sekretariat.

Vad ska du kunna för att bli diplomerad?

 • – Du ska visa att du har goda färdigheter för permakulturdesign, att du har en djupgående förståelse för permakultur och att du kan tillämpa permakulturens etik och designprinciper för att vägleda dina val i olika sammanhang: Allt från designarbete till levnadssätt och jobb.
 • – Du ska kunna bedöma vilka, av ett stort urval av olika, designverktyg som bäst lämpar sig till varje enskild design och därmed skapa designlösningar, som är holistiska, effektiva och anpassade för platsen och situationen.
 • – Du ska kunna utvärdera implementerade permakulturdesigner utifrån permakulturens etik och metoder. Permakultur är holistiskt och tvärfackligt och ska genomsyra hela arbetet med designen.
 • – Du ska klart och tydligt kunna förmedla dina designer till andra. Du ska kunna avgöra vilka presentationsformer och vilken dokumentation som best tillgodoser kunders och andra intressenters behov.

Diplomkriterier och förväntat innehåll

1) Beskrivning och analys. Diplomarbetet förväntas innehålla en kortfattad beskrivning av varje landbaserad- eller icke landbaserad design. En design kan göras på papper eller digitalt. Frågor som bör besvaras är vilken/vilka diplomkategorier/områden den innefattar, vilka problem som löstes med designen, vilka designverktyg du använt samt en reflektion över din designprocess. Fler riktlinjer kring dokumentation och innehåll i ditt designarbete finner du under rubriken Vad innebär en design? nedan.

2) Utvärdering utifrån Permakulturens etik

– Utvärdering av implementerad design utifrån omsorg om jorden. Beskrivning av landbaserade designs ska redogöra för hur de regenererar de fyra naturresurserna vatten, luft, jord och energi, och organisationen som säkrar regenereringen. Om det inte sker en regenerering av en naturresurs ska du redogöra för hur en regenerering skulle kunna uppnås, t.ex. genom att tillföra fler komponenter till designen.

– Utvärdering av implementerad design utifrån omsorg om människor. Beskrivning av designerna ska, oavsett om de er landbaserade eller icke-landbaserade, beskriva hur de bidrar till och designar för omsorg om människor, både de som direkt påverkas av designen och andra människor på planeten. Det kan handla om förbättrat levnadssätt, bättre mat, boende, arbetsrutiner, inklusion o.s.v. Det kan vara en längre beskrivning eller kortare beroende på hur centralt det är för designen.

Utvärdering av implementerad design utifrån rättvis fördelning av resurser/fairshare. Beskrivning av designs ska, oavsett om de er landbaserade eller icke-landbaserade, beskriva hur de bidrar till en rättvisare fördelning av resurser/fair share. Exempel på verktyg som kan användas för att utvärdera om resurser använts och fördelats på ett rättvist sätt är ”Rättvist miljöutrymme”, utvecklat av Jordens vänner, och ”Ekologiskt fotavtryck”, utvecklat av William Rees och Mathis Wackernagel.

Presentationskrav

Ditt diplomarbete redovisas i en designportfölj som du kan välja att göra t.ex. som en skriftlig rapport eller Powerpoint-presentation (eller liknande). En annan möjlighet är att du använder dig av videofilmer som redovisar ditt designarbete. Oavsett om du gör en skriftlig rapport eller en film så bör följande material ingå i din designportfölj:

Bildmaterial och källor. Bifoga kartor, ritningar, foton, tabeller och annan relevant data som du använt. Vad du inkluderar här beror mycket på vilken eller vilka designkategorier/områden du väljer att jobba med. Det är viktigt att dina inspirations- och faktakällor redovisas oavsett om du gör en film eller ett skriftligt arbete.

Aktiviteter och engagemang Beskriv alla relevanta aktiviteter du varit engagerad i under din diplomingsprocess och tidigare. Det kan vara kurser du gått, permakulturmöten/festivaler du deltagit på, om du jobbat i föreningen på något sätt, arrangerat events, om du har WWOOFat eller jobbat på en permakulturplats, skrivit artiklar eller bloggat om permakultur. Inkludera allt du gjort för att sprida permakultur och för att vidga dina egna perspektiv inom permakultur.

Tydlig och lättillgänglig rapportering – Det är viktigt att ditt designarbete redovisas på ett tydligt sätt som gör resultaten lättillgängliga för andra att ta till sig, eller bygga vidare på.

Vad innebär en design?

En permakulturdesign beskriver ett system som utifrån permakulturens etik är mer önskvärt än ett nuvarande bristfälligt system. Dessa riktlinjer för designarbetet i din diplomering är önskvärd men flexibel:

En design bör åtminstone beskriva…

 1. vilken designprocess som använts (t.ex. SADIMET, Loobys design web)
 2. det nuvarande systemet och dess brister.
 3. resurser eller systemkomponenter (elements på engelska) som behövs för att genomföra designen.
 4. hur de olika systemkomponenterna i designsystemet är kopplade till varandra (relaterar till varandra) och hur resurser förmedlas i tid och rum.
 5. vilka designverktyg och hur permakulturetiken använts.

Men en design är mer effektiv om den även beskriver…

 1. hur du resonerade i processen som ledde fram till designen.
 2. alternativa möjligheter och dess konsekvenser – fördelar och nackdelar.
 3. vilka ingrepp som skall genomföras, när, av vem och genom att använda vad?
 4. kostnaden för genomförandet av designen.

För att få ett diplom bör de flesta av dina designförslag vara genomförda, därför är det bra om du även utvärderar/kritiskt granskar varje design som du genomför genom att…

 1. jämföra resultatet med de mål (b, c, d) som du har satt upp för det önskade designsystemet.
 2. jämföra designresultatet med din etableringsplan (g, h)
 3. Sammanfattning av resultatet från utvärderingen där du beskriver vad du lärt dig och hur du har erhållit dina kunskaper och erfarenheter.

Vad innebär utvärdering av permakulturdesigner?

Utvärdering av implementerade landbaserade designer som är del av ett diplomarbete

Efter det att en landbaserad design varit implementerad ett par år är det viktigt att utvärdera designen för att se om designen faktiskt haft en positiv påverkan på platsen: Om den bidrar till bättre omsorg om jorden, om den bidrar till att regenerera naturresurser, och om det finns en organisation på plats som stöder och säkrar att det fortgår.

Utvärdering av implementerade icke-landbaserade sociala designer som är del av ett diplomarbete

Efter det att det etablerats nya sociala relationer eller strukturer som en del av en implementering av en icke-land baserad social permakultur-design så är det viktigt att utvärdera om designen haft en positiv påverkan på de människor, relationer o.s.v. som den omfattar t.ex. med hjälp av personlig zonanalys, behovsanalys som t.ex. Maslows behovstrappa, Loobys designweb m.m. för att se om det faktiskt skett en förändring i umgängesformer, beteende, strukturer o.s.v. och om det uppnåtts med hjälp av och är i linje med permakulturens etik och principer.

Utvärdering av implementerade icke-landbaserade utbildningsdesigner som är del av ett diplomarbete

Efter det att det etablerats nya kommunikations- eller utbildningsförfarande som en del av en implementering av en icke-land baserad permakultur-design för utbildning så är det viktigt att utvärdera utbildningen: Är det formellt eller informellt lärande som sker? Är det kunskaper, färdigheter eller åsikter som lärs ut? Vilka intelligenser och tillgångar är det som omfattas av lärandet? Och hur relevant är permakultur för läroplanen och undervisningsplanen?

Utvärdering av regenerering av naturresurser

På nästa sida följer en checklista för utvärdering av land-baserade permakulturdesigner; För att hjälpa se till att säkra att designen regenererar naturresurser inom de områden som är relevanta för de 5 elementen jord, vatten, energi, luft och organisation. Genom checklistan kan du försäkra dig om att det inte finns något enskilt område i designen som orsakar ett nedbrytande av resurser som gör att designen som helhet inte regenererar naturresurserna.

Checklista för utvärdering av regenerering av naturresurser

Vatten

Bidrar designen till uppbyggnad av grundvattenreserven? Uppbyggande av grundvattenreserven är viktigt om designen är för ett område med fallande lägsta grundvattenyta eller för ett område med en begränsade grundvattenreserver, t.ex. en mindre ö. Nettonederbörd är nederbörd frånräknat avdunstning från jorden och växter, alltså hur mycket vatten som är kvar till avrinning och infiltration. Genom att minska avrinningen kan större del av nettonederbörden infiltrera till grundvattenmagasinet. Frågor att svara på är: Hur många är det som använder vattnet från området som designen omfattar, och hur stort är infiltrationsområdet per person? Tas det upp mer vatten från grundvattenreserven per person än vad som tillförs genom deras infiltrationsområde?

Finns det risk att grundvattnet förorenas? Om designen innehåller mycket fleråriga växter, kan det minimera risken för avrinning av växtnäring. En sund jord kommer också rensa vattnet, medan det infiltrerar genom jorden.

Luft

Eldas det något? Hur och med vilket bränsle? Vid en ineffektiv förbränning kan det bildas sotpartiklar, kolmonoxid och dioxiner, och all förbränning av kolhaltiga material med god lufttillgång avger koldioxid. Gröna växter avger syre och tar upp koldioxid när de växer och kan i vissa fall rensa luften genom att ta upp luftburna partiklar.

Jord

När det gäller naturresursen jord kan vi användas oss av beräkningsmetoderna ”Rättvist miljöutrymme”, utvecklat av Jordens vänner, och ”Ekologiskt fotavtryck”, utvecklat av William Rees och Mathis Wackernagel (1). De passar bra i linje med permakulturens etiska gränser för rättvis fördelning.

Är användningen av råvaror hållbar? Vårt rättvisa miljöutrymme för råvaruförbrukning av om året per person är 80 kg cement, 36 kg råstål, 1,2 kg aluminium och 0 kg klor.  Förbrukningen per år beräknas genom att dela mängden av varje enskilt material som används i produkterna som används i designen med produkternas förväntade livstid. Klor finns i bl.a. PVC-plast och i rengöringsmedel.

Vilka arealer används för produktionen av råvarorna? Vilka markarealer används för att producera de resurser som används i designen? Är markareal som används i linje med permakulturens etiska gränser för rättvis fördelning? Ekologiska fotavtryck eller rättvist miljöutrymme kan användas för att skapa en överblick. Alternativt kan du kritiskt resonera kring makarealen som används inom designen, inkl. den som används för produktionen av råvarorna som används. Ger designen en bra skörd per arealenhet?

Ökar biodiversiteten? Genom systematisk inventering av flora och fauna och/eller egna observationer kan vi utvärdera om biodiversiteten ökar eller inte.

Ökar mullhalten i jorden? Finns det skador på markstrukturen t.ex. kompaktion på grund utav att det körts tunga maskiner över den? Finns det tecken på erosion av jorden? Har det förändrats under designarbetet? Idealet är att ta jordprover i observationsdelen i början av designen, som senare kan följas upp för att se förändringar. Här är jordens mullhalt, innehållet av organiskt material/kol (C), särskilt intressant, eftersom det är grunden för jordens fruktbarhet, och eftersom förändringar i mullhalten är ett mått på om vi faktiskt binder koldioxid (CO2) ur atmosfären i marken. Även om det inte tagits jordprov, kan vi se på om det har använts permakultur-tekniker som marktäckning, fleråriga växter, hög biodiversitet och minimering av jordbearbetning som t.ex. grävande och plöjande. I så fall kan vi med stor sannolikhet anta att mullhalten i marken har ökat.

Energi

Binds mer kol än som släpps ut? För att beräkna hur mycket kol som släpps ut, måste vi sammanräkna alla utsläpp av CO2 ekvivalenter som designen omfattar. Utsläpps från bl.a. produktionen av de råvaror som används, från transporter, byggande, uppvärmning och från produktionen av den el som används. Sedan kan vi räkna på om det kol som binds i jorden och i växter inkl. vedartade, är större än de samlade utsläppen.

Används mer energi än vad som byggs upp? Om det eldas med ved, finns det i sådana fall en återväxt av nya träd, som er minst lika stor som förbrukningen? Här kan vedproduktionen mätas i kW.

I vissa fall kan en lagring av stora mängder vatten på höga platser i landskapet vara ett sätt att lagra energi till vattenkraft.

Organisation

Säkras designens mål för framtiden? Det tar lång tid att regenerera naturresurserna, och vårt arbete är bara meningsfullt om vi kan vara säkra på att designens mål säkras även i framtiden. Vad händer t.ex. om marken byter ägare?

Är platsen integrerad med bioregionen? En bioregion är kort sagt det minsta område, innanför vilket vi kan täcka våra basala behov om vi ska återlokalisera vår ekonomi. Det kan t.ex. vara en kommun, en ö, en halvö, en dal, eller en storstad med kringliggande land. Att arbeta utifrån bioregion är både viktigt för att minimera energiförbrukning för transport av varor och för att göra platsen mer resilient för olika typer av kriser och omställningar i samhället.

Finns det en deltagar-inkluderande styrform? Organisationen er självklart olika, beroende på om det t.ex. handlar om ett par som driver en gård, eller en större grupp i en stad eller en ekoby. Om det är en större grupp måste det finnas en styrform som både säkrar grundmålen för designen med också samtidig inkluderar människorna på plats så att alla inblandade kan få en känsla av ägande till platsen och möjlighet att prägla den.

Fördjupning, källor och tabell över kolinlagring i olika biotoper finns i artikeln ”Utvärdering av permakulturprojekt ” i Nordiska Permakultur-tidskriften, nr.12. 2014, och kan också hittas här.

Utvärdering av social regenerering.

”Caring and designing for ourselves, each other and the planet. (Looby Macnamara)

Syftet med kriterier och utvärdering

Det följande ska inte ses som en checklista för att försäkra sig om att man i utvärderingen av en design får med allt, det går nämligen inte.

Målet är däremot att visa på flera olika kända och okända teorier som kan användas för att utvärdera designens användning av permakulturens etik och principer, och därmed försäkra sig om att designen faller inom gränserna för permakultur på alla sätt som är relevant. Vi ska försäkra oss om att det inte på något område i designerna, används material som är oförenligt med Permakultur.

Härunder kommer några ämnen som kan vara till inspiration; Som kan bidra till många andra, kanske några som är ännu mer relevanta!

Social zonindelning kan inspirera till reflektion, när den definieras som; zon 00 mig själv, zon 0 mina närmaste, zon 1 de jag träffar dagligen, zon 2 de jag träffar ofta samt vänner och familj, zon 3 kollegor och arbetsrelaterade kontakter, zon 4 intresserade personer, zon 5 alla andra som kan informeras om permakultur. Det kan sedan komponeras en design utifrån det.

Behovsanalyser: Det kan vara gynnsamt att titta på vilka behov som finns i designen. Ett verktyg för detta är Maslows behovstrappa: 1. Fysiologiska behov, 2. Trygghetsbehov, 3. Behov av kärlek och Social kontakt, 4. Behov för självhävdelse, 5. Behov för självförverkligande. Om de lägre behoven inte är tillfredsställda finns det mindre intresse för behoven på nivåerna ovanför, också inom permakultur.

Multipla intelligenser, olika människor lär sig på olika sätt. Genom att anpassa utlärningen till olika människors behov kan du lära ut mer effektive. (H. Gardner), NLP kan också vare ett verktyg i en social/läroprocess

De 6 Tankehattarna. (E Bono) Saker kan förstås bättre genom att se dem ut flera olika perspektiv.  De 6 tankehattarna motsvarar 6 vanliga perspektiv att närma sig saker med.

Lärandets cirkel (D. Kolb) Beskriver de olika faser vi genomgår i ett praktiskt lärande.

Blooms taxonomi beskriver olika nivåer på inlärning eller hantering av information (Bloom)

Proximalzonsteori Beskriver problemlösningsförmåga med och utan hjälp (L. Vigotsky)

Transition Town rörelsen har många intressanta teorier

GAIA teori beskriver planetens funktion som en levande varelse

LETS: Local Exchange Trading System är ett intressant system för lokal ekonomi